Meslek Yüksek Okullarında Görevli Akademik Yöneticilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinden Kontrol Becerilerinin İncelenmesi ‘‘Kocaeli Üniversitesi Örneği’’

Küresel çağa ayak uydurmada bilgiyi yönetenlerden bilişsel farkındalık düzeylerini stratejik bir şekilde kullanma yeteneğine (strateji düzenleme) sahip olmaları beklenmektedir. Bilgi ve düşünmelerini bilişsel olarak kontrol eden bireyler (kendi zihinsel durumunu okuma yeteneğine sahip olan) bilişsel farkındalık becerilerine sahip olan kişilerdir. Üst bilişsel kontrol, üst biliş süreçlerinde başı çeken zihinsel işlemlerden oluşur ve üst bilişsel bilgiyi bilişsel amaçlara ulaşabilmek için stratejik biçimde kullanabilme yeteneği olarak açıklanabilir ve içinde; planlama, izleme, hata ayıklama ve değerlendirme faktörlerini barındırır. Bu araştırmada, MYO’larda görevli yöneticilerin üst bilişsel farkındalık durumlarının incelenmesi ve farkındalık düzeylerinden üst bilişsel kontrol boyutunun, cinsiyet, unvan, eğitim durumu, uzmanlık ve görev tanımı bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uygulama sonunda toplanan veriler analiz edildiğinde, yöneticilerin üst bilişsel kontrol becerilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Top managers of employees in Higher Vocational Schools Academic Skills Cognitive Control Levels of Awareness Kocaeli University Case Study

Govern the level of information to keep up with the global age-cognitive awareness the ability to use URLs in a strategic manner (strategy editing) to have expected. Information and cognitive thinking individuals who control (their state of mind which is capable of reading) sa-cognitive skills the ones who are hip. Metacognitive control, metacognitive processes leading mental processcognitive and metacognitive knowledge is comprised by a strategic manner in order to achieve the objectives and can be explained as the ability to use in planning, monitoring, debugging, hosts and evaluation factors. In this study, the metacognitive awareness of the situation in charge of high schooling examination and cognitive control the size of the upper levels of awareness, genderyet, title, educational level, in terms of expertise and mandate to compare aimed. When analyzing the data collected at the end of the application, the observed that the top of a high level of cognitive control skills.

Kaynakça

Seviye Modellemesi ve Ekstrem Seviyelerin Tahmini. Van Gölü Hidrolojisi Ve Kirliliği Konferansı Bildiri Kitabı: 10-24, 21-22 Ağustos 2008, DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü, Van.

ÇİÇEK, İ., ATAOL, M., (2009). Türkiye’nin su potansiyelinin belirlenmesinde yeni bir yaklaşım. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7: 51-64.

DUMAN, N., (2011). Erçek Gölü Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

ERİNÇ, S., (1953). Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayını No: 572, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Yayını No: 15, İstanbul.

ERİNÇ, S., (1996). Klimatoloji Ve Metodları. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

GUTTMAN, N.B., (1999). Accepting the Standardized Precipitation Index: A calculation algorithm. Journal of the American Water Resources Association, 35: 311-322.

HURRELL, J.W., (1995a). Decedal Trends In The North Atlantic Oscillation And Relationships To Regional Temperature And Precipitation. Science, 269: 676-679.

KALELİOĞLU. E, (1992). Van Ovasının İklim Özellikleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ- rafya Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXV, Sayı 2: 155-166.

McKEE, T.B., DOESKEN, N.J., KLEİST, J., (1993). The relation of drought frequency and duration to time scales. Eighth Conference on Applied Climatology (Anaheim, California, USA), 179–184.

PANOFSKY, H.A., Brier, G.W., (1958). Some Applications of Statistics to Meteorology, Pennslyvania State University Press, 244 pp.

SHADEED, S., ALMASRİ, M., (2007). Statistical Analysis of Long-Term Rainfall Data for a Mediterranean Semi-arid Region: A Case Study from Palestine. Included in the international conference, Sustainable Development and Management of Water in Palestine. Amman, Jordan.

SIRDAŞ, S., (2002). Meteorolojik Kuraklık Modellemesi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 237s, İstanbul.

ŞEN, Z.,( 2003). Su Bilimi ve Yöntemleri. Su Vakfı Yayınları, 266, İstanbul. THOM, H.C.S., (1958). A Note on the Gamma Distribution, Monthly Weather Review, 86 (4): 117-122.

TÜRKEŞ, M., (1990). Türkiye’de Kurak Bölgeler ve Önemli Kurak Yıllar. Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.

TÜRKEŞ, M., (2010). Klimatoloji ve Meteoroloji. Birinci Baskı, Kriter Yayınevi, İstanbul.

WİLHİTE, D. A., GLANTZ, M.H., (1985). Understanding of the drought phenomenon: the role and definition. Water Int. 10: 111–120.

15 Nisan 2013 tarihinde http://drought.unl.edu/DroughtBasics/TypesofDrought adresinden erişildi. 20 Nisan 2013 tarihinde www.pdc.org adresinden erişildi. 20 Nisan 2013 tarihinde http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/ adresinden erişildi.

MAKALE ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513- 514

Kaynak Göster

APA Dergi, E. (2015). Meslek Yüksek Okullarında Görevli Akademik Yöneticilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinden Kontrol Becerilerinin İncelenmesi ‘‘Kocaeli Üniversitesi Örneği’’ . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (5) , 1-198 .