İntibah ve Nadide Romanlarının Mukayeseli İncelemesi

Roman, Türk edebiyatına Tanzimat edebiyatıyla birlikte girmiştir. İlk yerli roman örneği olan Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ın 1872’de yayımlanmasından sonra çeşitli sanatçılar roman kaleme almıştır. İlk romanlar Tanzimat zihniyetine bağlı olarak halkı eğitme, halkı yönlendirme amacında olmuşlardır. Bu bağlamda yazılan romanların ikisi Namık Kemal’in İntibah’ı ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın Nadide’sidir. Bunlardan ilki 1876, ikincisi 1891’de yayımlanmıştır. Bu çalışmada iki eser arasında benzerlikler olduğu düşüncesinden hareketle bir mukayese yapılacaktır. Mukayeseden hareketle de ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar değerlendirilip bu iki roman arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır

A Comparative Study between the Novels İntibah and Nadide

The genre “novel” had been introduced to Turkish literature in the Tanzimat literature period. Various authors wrote novels after the first example of national novel Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, which was written in 1872. Mostly the aim of the first novels was to educate and guide the people. In this respect two of these kinds of novels were Namık Kemal’s İntibah and Hüseyin Cahit Yalçın’s Nadide. The first one was published in 1876 and the second one in 1891. Based on the idea that there are similarities between the novels this study aims to compare the two. In conclusion with regard to similarities and differences a comparative evalauation is made based on the relation between them.

Kaynakça

AKTAŞ, Şerif, “Roman Hakkında”, İntibah, (Hazırlayan: Dr. Yakup Çelik), Ankara: Akçağ Ya- yınları, s: V-XIII.

ÇIKLA, Selçuk, (2001), “Divan Şiirindeki Sevgili Tipini Alaya Alan Bir Roman Yahut Hüseyin Cahit’in Nadide’si”, Yedi İklim, 136: 45-50.

ÇİTÇİ, Sinan, (2006), “İntibah Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi, Turkish Studies, I, 1: 65- 82.

DİNO, Güzin, (1978), Türk Romanının Doğuşu, İstanbul: Cem Yayınarı.

FİNN, Robert P. , (2005), Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), İstanbul: Agora Kitaplığı.

GÖÇGÜN, Önder, (2009), Namık Kemal, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk, (1984), Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerine Bir Araştırma, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

KAPLAN, Mehmet, (1994), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, 2.b. , İstanbul: Dergâh Yayınları.

KERMAN, Zeynep, (1981), “İntibah”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C:4, İstanbul, Der- gâh Yayınları.

KURDAKUL, Şükran, (2003), Namık Kemal, 2.b. , İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

MORAN, Berna, (1995), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, 5.b. , İstanbul: İletişim Yayınları.

Namık Kemal, (2000), İntibah, (Hazırlayan: Dr. Yakup Çelik), Ankara: Akçağ Yayınları.

OKAY, Orhan, (1988), “İntibâh Romanı Etrafında”, Ölümünün Yüzüncü Yılında Namık Kemal, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1988), 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 7.b. , İstanbul: Çağla- yan Kitabevi.

YALÇIN, Hüseyin Cahit, (1891), Nadide, İstanbul: Âlem Matbaası.

Kaynak Göster

APA Yürek, H. (2014). İntibah ve Nadide Romanlarının Mukayeseli İncelemesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 42-55 .