II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi

II. Meşrutiyet pek çok alanda olduğu gibi tarih- çilikte de Cumhuriyet dönemi için bir temel vazifesi görmüştür. Tarihe ilginin arttığı, tarihin konu, za- man ve mekân plânında genişlediği, popüler ve ilmî düzeydeki yayınların muazzam ölçüde artış göster- diği, ilk kurumsal tarih çalışmalarının ve belge neşirlerinin yapıldığı, Batılı usûl- lerin önem kazandığı, tarih felsefesine ve tarih yazımına ait çeşitli meselelerin ilk defa tarihçiliğimizin gündemine girdiği, geleneksel tarihçiliğin devrettiği mirasın eleştirel bir gözle değerlendirildiği, Cumhuriyet döneminde de temsil edilen Ana- dolucu, Türkçü, İslâmcı vs. tarih telâkkilerinin ilk örneklerinin vücuda getirildiği bir dönem olarak II. Meşrutiyet, modern Türk tarihçiliğinin üzerinde yükselebile- ceği zemini hazırlamıştır. Kitap, dönemin tarihçilerinin ve düşünürlerinin; tarih, tarihçilik, tarih yazımı, tarihin epistemolojisi, tarih metodolojisi, tarih eğitimi, ta- rihin faydası, millî tarih, millî kimlik gibi konularda ne düşündüklerini anlamak suretiyle II. Meşrutiyet dönemi Türk tarih düşüncesinin vücuda getirdiği birikimi ortaya koymaya çalışmıştır
Anahtar Kelimeler:

-

II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi

Kaynak Göster

APA Yılmaz, H. R. (2014). II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , .