Görsel Sanatlar Öğretmen Eğitiminde Görsel Kültür Öğretimi (Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Örneği)

Günümüzde öğretmen eğitiminde farklı ülkelerin öğretim felsefelerinin ve yöntemlerinin incelenmesi eğitim çalışmaları arasında önemlidir. Bu alanda yapılan çalışmalar yeni fikirlerin oluşmasına yardımcı olduğu gibi uygulanmakta olan programların değerlendirilmesine de yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Görsel Sanatlar Okulu Sanat Eğitimi Programı’nda yer alan görsel kültür içerikli derslerin amaç, içerik, öğretim ve değerlendirme süreçlerini betimlenmek, çözümlenmek ve bu dersleri Türkiye sanat öğretmen eğitimi bağlamında değerlendirmektir. Araştırmanın verileri Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Sanat Eğitimi Programı’nda yer alan “Çeşitlilik, Görsel Kültür ve Pedagoji”, “Görsel Kültür ve Eğitim Teknolojileri” ve “Görsel Kültür ve Sanat Eğitimi”adlı derslerde yapılan 14 haftalık gözlem ve süreçte elde edilen dökümanlar yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen deneyim sanatsal değerleri göz ardı etmeden görsel kültüre dair öğrenme biçimlerinin Türkiye’de sistemli bir şekilde her düzeyde sanat eğitimi öğretim müfredatında yer alması şeklindedir.

Teaching Visual Culture in Art Teacher Education (A Case Study: Penn State University)

In teacher education, the examination of teaching philosophies and methods of different countries plays an important role in education activities. Studies in this area can assist in idea generation but caution is required to evaluate programs based on broadly defined perspectives. The aim of this study is examine theories,principles, and practices of teaching about visual culture in Art Education Program of Penn State University in the United States, and interpret the data in the context of Turkish art education. The data have been obtained from three specific courses (i.e., Diversity, Visual Culture, and Pedagogy; Visual Culture & Educational Technologies; Visual Culture and Art Education) through observation and documents. The data are analyzed by using content analysis. The experience gained from the research findings, without ignoring the artistic value, ways of learning styles of visual culture education need to systematically include at all levels of curriculum in Turkey.

Kaynakça

Anderson, T., Milbrandt, M. (2003). Art education for life. Journal of Art and Design Education, 22(1), 58-66.

Balkır Kuru, Nur, (2009). Visual culture in the context of Turkey: perceptions of visual culture in Turkish pre-service art teacher preparation. Unpublished Doctoral Dissertation, University of North Texas, USA.

Balkır Kuru, Nur, (2011). Sanat ve tasarım eğitiminde görsel kültür, Başkent Üniversitesi 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (27-29 Nisan 2011) Ankara

Barrett, Terry, (2003). Interpreting visual culture. Art Education, 56(2), 6-12.

Bozdağ, L., Perdahçı, N. (2011) Sanat eğitiminde disiplilerarası yaklaşım, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (pp. 76-79) (27-29 Nisan 2011) Başkent Üniversitesi

Cebrailoğlu, Orhan, (2009). Modern/Postmodern sürecinde plastik sanatlarda estetik arayışlar ve sanatçının avangard tutumu, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1) 127-139

Dilli, Rukiye, (2013). Görsel kültür kuramının ilköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde uygu- lanması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi

Duncum, Paul, (2002). Theorizing everyday aesthetic experience with contemporary visual cul- ture, Visual Arts Research, 28(2), 4-15.

Duncum, Paul, (2008). Thinking critically about critical thinking: towards a post-critical’ dia- logic pedagogy for popular visual culture, International Journal of Education though Art, 4(3), 247.

Efland, D.Arthur, (2005). Problems confronting visual culture, Art Education, 58 (6), 35-40.

Freedman, Kerry, (2003). Teaching visual culture: curriculum, aesthetics, and the social life of art. New York: Teacher College Press.

Garoian, Charles R. (2013). The prosthetic pedagogy of art: embodied research and practice, Sun- nyPress

Gaudelius, Y., Speirs, P.(2002). Contemporary issues in art education, Prentice Hall: New Jersey

Gude, Olivia, (2004). Postmodern Principles: in Search of a 21st century art education, Art Edu- cation, 57 (1), 6-14

Gude, Olivia, (2007). Principles of possibility: considerations for a 21st century art and culture curriculum, Art Education, 60 (1), 6-15

Keifer-Boyd, K., Amburgy, P., & Knight, W. (2003). Three approaches to teaching visual culture in K-12 school contexts. Art Education, 46(2), 44-51.

Keifer-Boyd, K., Emme, M., & jagodzinski, j. (2008). InCITE/InSIGHT/InSITE: Journal of Social Theory in Art Education, The First 25 Years. Reston, VA: National Art Education Association.

Kırışoğlu, Olcay, (2014). Sanat bir serüven, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Mamur, Nuray, (2012). Perceptions concerning visual culture dialogues of visual art pre-service teachers. Educational Sciences: Theory & Practice 12(3), 18-26.

Merriam, Sharan, (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Mirzoeff, Nicholas, (1999). An introduction to visual culture, New York: Routledge

Musneckiene, Edita, (2012). Trends in art education in the international context, In H. Sederholm (Ed), Art Beat (pp.141-171). Aalto University Publication, Finland

Smith, Peter, (2003). Visual culture studies versus art education, Arts Education Policy Review, 104(4) 3-8.

Soğancı, Özgür, (2011). Türkiye’de görsel kültür: uluslararası öğrenci kitlesine yönelik bir uygu- lama örneği. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (pp. 72-76) (27-29 Nisan 2011) Başkent Üniversitesi

Stokrocki, Mary, (1997). Qualitative forms of research methods. In S. D. L. Pierre & E. Zimmer- man (Eds.), Research methods and methodologies for art education (pp. 33-55). Reston, VA: National Art Education Association.

Stokrocki, Mary, (2006). Searching for meaning: visual culture from an anthropological perspe- ctive. Art Education, 59(1), 46-52.

Sturken, M., & Cartwright. L. (2009). Practices of looking: an introduction to visual culture, New York: Oxford University Press.

Tavin, Kevin, (2002). Engaging advertisements: looking for meaning in and through art educati- on. Visual Arts Research, 28(2), 38-47.

Tavin, Kevin, (2003). A critical pedagogy of visual culture as art education: Toward a perfor- mative inter/textual practice. Unpublished Doctoral Dissertation. The Pennylvania State University

Tavin, Kevin, (2004). If you see something, say something: visual events at the visual culture gathering. Visual Arts Research, 32 (2), 2-6.

Taylor, Pamela,(2000). Madonna and hypertext: Liberatory learning in art education, Studies in Art Education, 41 (4), 347-389

Taylor, P.G., & Carpenter, B. S. (2002). Inventively linking: teaching and learning with computer hypertext. Art Education, 55(4), 6-12.

Türkkan, Burçin, (2008). İlköğretim görsel sanatlar dersi bağlamında görsel kültür çalışmaları: bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi

Ünal, Kemal, (2010). Eleştirel pedagoji, Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1 (14-24)

Varto, Juha, (2012). Contemporary art and art education: strategies and dead ends, In H. Seder- holm (Ed), Art Beat (pp.67-84). Aalto University Publication, Finland

Kaynak Göster

APA Mamur, N. (2014). Görsel Sanatlar Öğretmen Eğitiminde Görsel Kültür Öğretimi (Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Örneği) . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 103-120 .
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • ISSN: 2147-0928
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Eğitim-Sen

11.5b4.5b