Globalleşen Dünya Ekonomisiyle Birlikte Cerayan Eden Tarihi Süreç İçindeki Türk-Rus Ekonomisindeki İlişkiler

Günümüzde Türk-Rus ilişkileri globalleşen dünya ile birlikte ikili ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin ötesinde artık dünya sorunlarının çözümünde de kendini kanıtlayacak bir düzeye ulaşmıştır. Rusya Federasyonu totaliter devlet anlayışını geride bırakmış ve sosyo-ekonomik ve siyasi yapısında çoğulcu demokrasiyi ve bireyin refahını hedefleyen bir düzeni başlatmıştır. Rusya Federasyonu, dünya ekonomisiyle bütünleşmeye götürecek süreçte, Türkiye Cumhuriyeti bir yandan da ikili ve çok taraflı işbirliğini en kapsamlı biçimde gerçekleştirmek amacını gütmektedir.Her iki ülkenin tarihinde bu ilişkilerin çok önemli bir yeri olduğu kuşkusuzdur Osmanlı İmparatorluğu’nun kuzey komşusu ile ilişkileri, çok çeşitli aşamalardan geçmiş, birçok savaşlar birbirlerini izlemiş, Avrupa’daki kuvvetler bu savaşlardan etkilenmiş, kuvvetler dengesi ve nihayet bu dengeler, tarihin akışı içinde TürkRus ilişkilerine göre şekillenmiştir. Tarih boyunca gerginlik, çatışma, savaş, barış, ittifak ve işbirliği dönemleri birbirini özlemiştir. Tarihi bir dönüşüm olarak nitelendirilebilecek bu yeni olgular, Rusya’dan başlayarak kısa bir zaman içinde Doğu Avrupa’nın ve Sovyetler Birliğinin mimarisini değiştirmiş ve köklü bir ekonomik değişim süreci başlamıştır. Bu süreç aynı zamanda Türkiye’nin ve Rusya’nın insan hakları ve özgürlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokratik sistem ve serbest piyasa ekonomisi gibi çağdaş değerler etrafında buluşmalarına olanak sağlamıştır
Anahtar Kelimeler:

Ekonomi,ticaret,tarih,Türkiye

Globalizing World Economy Occurring in the Historical Process Economies in Turkish-Russian Relations

Turkey has a tendency towards being together with Russia on a friendly ground to be formed with such an understanding mentioned above. All the world communities have tried to set up a national administration which shows a respect to democracy and human rights in their own countries, not to have sovereignty over other peoples. Today, some topics such as national welfare, liberalism in economics, production and commerce, cultural creativity can be seen in the agendas of countries. The states are not efficient for economical progress on their own. All the world states need each other, and we are in a period in which these needs are increasing gradually. Behind bilateral economical, commercial and cultural cooperation, Turkish-Russian relations have reached a stage at which it will prove itself in solving global challenges. Today is the time of economical cooperation and friendship. The Russian Federation has adopted an order which aims to get the pluralistic democracy and individual’s welfare in its socio-economical and political structure by having quitted an understanding of totalitarian administration. Within the process which will take Russian Federation to the integration with the world economy, Turkey is determined both to support Russia and to implement bilateral and multilateral economical cooperation extensively. Thus, each step to be taken will certainly make a contribution to the welfare of Turkish and Russian people.

Kaynakça

Akdes, N. Kurat . Türkiye ve Rusya, XVIII Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşı ‘na Kadar Türk-Rus İlişkileri, 1789-1919,AÜ.DTCF yayınları, Ankara, 1970,s.104-107.

_____________. Türkiye ve Rusya. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.

Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, s.34.

Kiseleva , V.I. Russko-Turetskie peregovori ob otkrıtii prolivov v 1911 g.Trudı Moskovskogo istoriko-archivnogo instituta, T.12.

Oreşkova, S.F. Russko-Turetskie Otneşeniya i naçale XVIIIv., Moskova Izd., Nauka, 1971.

Vostoçnıy vopros vo vneşney politike Rossii. Konets XVIIII-naçalo XXvv.M., 1978,s.330. 1 Oreşkova, S.F. Russko-Turetskie Otneşeniya i naçale XVIIIv., Moskova Izd., Nauka, 1971.

Kaynak Göster

APA Asma, B. (2014). Globalleşen Dünya Ekonomisiyle Birlikte Cerayan Eden Tarihi Süreç İçindeki Türk-Rus Ekonomisindeki İlişkiler . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (2) , 17-20 .