En Güzeli Anla(t)mak “Yusuf Suresi ve Edebî Yapının Gösterdiği Ulûhiyet”

Kutsal kitaplar, muhtevaları kadar dilsel özellikleri nedeniyle de dikkatle incelenmiş eserlerdir ve bu süreç günümüzde de devam etmektedir. Genel anlamda Kur’an, özelde olaraksa Yusuf Suresi, bu bağlamda üzerinde en çok durulan metinlerdir. Yusuf Suresi, Türk edebiyatı açısından geçmişte olduğu kadar günümüzde de velut bir kaynaktır. Çalışmamızda surenin yapısal özellikleri üzerinde durduk ve derin yapının söylemle ilişkisini irdeledik. Bu ilişkilerin şark anlatıları için önemi ve potansiyeline değindik. Kıssanın tematik örgüsünün, çatışma ve karşılaşmalar şeklinde görünen yapısıyla sıkı bir ilişkisi olduğu ve her ikinin paralel ilerlediğini tespit ettik. Bulgularımızı sonuç bölümünde tartıştık.

To Narrate/Understand The Most Beatiful

Holy boooks are carefully examined for both ontext and linquistic characteries. Nowadays this process is still going on. Generally Quran and specially Yusuf surah is mostly elaborated. Yusuf surah is a productive source for Turkish literatüre both in the past and present. In our study we elaborate deep structure of surah and it’s discourse. We mention the importance and potantian for otiental narration. The tale’s thematic pattern in conflict and encounter. And these properties are going on paralel. We discussed our finding in result section.

Kaynakça

Albayrak, İsmail (2002). ‘Kur’ân ve Anlatı(m) Bilim’, EKEV Akademi Dergisi 13, ss. 96-99.

Görgün, Tahsin (2003). Anlam ve Yorum ‘Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması’, Ge- lenek Yayıncılık, İstanbul.

Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali (2004) Meal: Suat Yıldırım, Işık Yayınları, İstanbul. ss.234-247.

Rifat, Mehmet (2011). Metnin Sesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Tekin, Yunus (2007). ‘Kur’an Anlatımında Edebî İ’caz (Yusuf Suresindeki Simetrik Yapı)’, Yeni Ümit, S. 75, Ocak, Şubat Mart, İstanbul, ss. 29-33.

Tökel, Dursun Ali (2012) ‘Kurmaca Olarak Türk-İslam Edebiyatı 1’, Yağmur, S. 63, İstanbul.

Türkdoğan, Meliha Gökcan (2011). Klasik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha Mesnevileri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.

Yavuz, Hilmi (2009). Alafrangalığın Tarihi –Geleneğin Tasfiyesi Ya Da Yeniden Üretilmesi-, Timaş Yayınları, İstanbul.

Yazır, Elmalılı Hamdi (1992). Hak Dini Kur’an Dili, Feza Gazetecilik Aş., C. 5, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Kaygana, M. (2014). En Güzeli Anla(t)mak “Yusuf Suresi ve Edebî Yapının Gösterdiği Ulûhiyet” . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 197-206 .
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • ISSN: 2147-0928
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Eğitim-Sen

11.5b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Oyun İçinde Oyun Kerkük

Fahri ATASOY

Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda İngilizce Dışında Yabancı Dil Öğrenimi Gören Kursiyerlerin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Seviyelerinin Belirlenmesi ve Dil Becerileri Açısından Ortaya Çıkan Farklılıklara Çözüm Önerileri

Kerim AÇIK, Murat ÖZCAN, Ali BENLİ

Kültürel Miras ve Yeni Biçimlenme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

Gökçe ŞİMŞEK

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

Engin BAYRA, Hakan SÜZGÜN

En Güzeli Anla(t)mak “Yusuf Suresi ve Edebî Yapının Gösterdiği Ulûhiyet”

Mehmet KAYGANA

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri

Esra ÖMEROĞLU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Yasemin AYDOĞAN, Mehtap ÇAKAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Arzu ÖZYÜREK, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Yunus GÜNÜNDİ, Ömer KUTLU, Aysel ÇOBAN, Özlem YURT, Hakan KOĞAR, Seda KARAYOL

Delhi Müslümanları Arasında Eğitimle İlgili Meseleler

Cemil KUTLUTÜRK, Uzma Azhar

Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi

Rukiye DİLLİ, Hülya İZ BÖLÜKOĞLU

Görsel Sanatlar Öğretmen Eğitiminde Görsel Kültür Öğretimi (Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Örneği)

Nuray MAMUR

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü Yerel Uygulama Örneği: Yeniçağa

Behçet DÜNDAR, Halil YILMAZ, Yasin KARA