Dini İnanç ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Öznel İyi Oluş Düzeyine Olan Etkisi

Bu araştırmanın temel amacı ergenlerin dini inanç ve bilişsel esneklik düzeylerinin öznel iyi oluş düzeyini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmada yordayıcı ilişkisel (korelasyonel) araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesindeki 8 bölüme devam eden toplam 198 öğrenci oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 105’ı,kız, 93’ü erkektir. Verilerin toplanmasında Dini İnanç Düzeyi Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Öznel İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguya göre dini inanç düzeyi ve bilişsel esneklik düzeyi öznel iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Bu iki değişkenin öznel iyi oluşu yordama gücü % 60 olarak bulunmuştur.

Religious Beliefs and Cognitive Flexibility Levels Effect of the Level of Subjective Well-Being

The general objective of this research is to determine whether the level of adolescents’ religious beliefs and cognitive flexibility affect the level of subjective well-being. The method of the research is a predictive relationship (correlational) research model. The study group consists of 198 students from 8 different departments of Marmara University Ataturk Faculty of Education. 105 of these students are female and 93 are male. While collecting the datas; the Level of Religious Belief Scale , the Cognitive Flexibility Scale and the Subjective Well-Being Scale were used. The analysis of the datas were found by the multiple regression analysis in order to examine the effects of the effective variables on the subjective well-being.The level of religious beliefs and cognitive flexibility found to be significant effectives of subjective well-being. The effectiveness of these two variables on subjective well-being were found as 60% . Subjective well-being does not differ by gender, but there are significant differences by the perceived economic level.

Kaynakça

Acar,V.A., Yıldırım, H., Ergene, T.(1996) Bireylerin Dindarlık Düzeylerinin Bazı Degişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12: 45-56

Apaydın, H., (2010), “Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10 (2), 59-77.

Aydın, B. ve İmamoğlu, S. (2001). Stresle Başaçıkma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Grup Çalış- ması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,14, 41-52.

Atienza, F. L., Balaguer, I., Garcia- Merita, M. L. (2003), “Satisfaction with Life Scale: Analysis of factorial invarience across sexes”, Personality and Individual Differences, 35(6):1255- 1260.

Ben- Zur, H. (2003), “Happy adolescents: The link between subjective well- being, internal resour- ces and parental factors”, Journal of Youth and Adolescence, 32(2): 67- 79.

Bilgin,M. (2009) Bilişsel Esnekliği Yordayan Bazı Değişkenler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Cilt:03 No:36 Syf: 142-157

Bulut,N. (2002) Okul Psikolojik Danışmanlarının Yaşam Doyumu, Stresle Başaçıkma Stratejileri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişkiler. Cilt: III Sayı: 27. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Büyüköztürk, Ş. (2004), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum), (4. Baskı), Ankara: Pegema Yayıncılık.

Cenkseven F (2004) Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cirhinlioğlu, F.G., Ok, Ü. (2010) İnanç ya da Dünya Görüşü Biçimleri ile İntihara Yönelik Tu- tum, Depresyon ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, Cilt: 34, Sayı: 1, 1-8

Corey,G. (2008) Psychological Guidance, Theories and Practises of Psychotherapy.(T. Ergene, Translator). Ankara: Mentis Publishing. (Original work was published in 2005). s.311

Csikzentmihalyi, M., (2005), Akış -Mutluluk Bilimi-, çev.Semra Kunt Akbaş, HYB Yayıncılık, Ankara.

Deiner, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, Vol. 95. 3, 542-575.

Diener(1995) Myers D, Deiner E. Who is happy. American Psychological Society . 6:1-19.

Diener ve Diğ. 1999 Diener, E. ve Lucas, R. E. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), 276-303.

Diener E, Seligman M.E.P. (2004) Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychologi- cal Science in the Public Interest, 5:1-31.

Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi, 30, 120-129.

Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim BilimleriDergisi. 7 (4), 975-989.

Eryılmaz,A., Öğülmüş,S. (2010) Ergenlikte Öznel İyi Oluş Ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 189-203

Eryılmaz,A, Yorulmaz,A. (2006). Ergen öznel iyi oluşunun özsaygı ve iyimserlik eğilimi ile iliş- kisinin incelenmesi. Ulusal 14. Psikoloji Kongresi Özet Kitabı, 2006, 56-57.

Feist, G. J., Bodner, T. E., Jacobs, J. F., Miles, M. & Tan, V. (1995), “Integrating top-down and bottom-up structural models of subjective well- being: A longitudinal investigation”, Journal of Per- sonality and Social Psychology, 68(1): 138- 150.

Güler, B. K., (2009) Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi (Ed. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Şenay Yürür), Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, İzmit: Umuttepe Yayınları, 2009.

Gülüm,İ.V., Dağ, İ. (2012) The Turkish Adaptation, Validity and Reliability of the Repeatedly Thinking Scale and the Cognitive Flexibility Inventory, Anatolian Journal of Psychiatry 2012; 13:216- 223

Gündoğar,D., Gül, S.S., Uskun, E., Demirci,S., Keçeci,D. (2007) Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri 2007;10:14-27

Güven, H., (2008), Depresyon ve Dindarlık İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hampton, N. Z., Marshall, A. (2000). Culture, gender, self-efficacy and life satisfaction: A com- parison between Americans and Chinese people with spinal cord injures. Journal of Rehabilation, 66 (3): 21-29.

Hayes, N. , Joseph, S. (2003 ), “Big 5 correlates of three measures of subjective well- being”, Perso- nality and Individual Differences, 34(4): 723- 727.

İlhan, T. (2005), Öznel İyi Oluşa Dayalı Mizah Tarzları Modeli, Yayınlanmamış Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Katja, R., Paivi, A. K., Marja-Terttu, T., Pekka, L. (2002). Relationships among adolescent’ sub- jective wellbeing, health behavior and school satisfaction. Journal of School Health, 72 (6), 243-250.

Kabasakal,Z., Uz-Baş,A. (2013), öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1

Katovsich, R. B. (2007). Empathy and cognitive flexibility as correlates of forgiveness.Yayınlanma- mış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Fakültesi, Andrews University,Michigan.

Kaya, M., Aydın, C.(2011). üniversite öğrencilerinin dini inanç ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi .Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 30, ss. 15-42.

Konu, A. I., Lintonen, T. P. & Rimpela, M. K. (2002), “Factors associated with schoolchildren’s general subjective well- being”, Health Education Research, 17(2): 155- 165.

Kozma,A.,Stone,M.J. (1980) The Measurement of Happiness:Development of Measurement of Happiness: Journal of Gerontology,Vol.35,906-912.

McCutcheon ve Martin, 2003 Martin, M.M., Cayanus, J.L., McCutcheon, L.E., Maltby, J. (2003). Celebrity worship and cognitive flexibility. North American Journal of Psychology, 5, 75–80.

Martin, M. M., Rubin, R. B.( 1995) A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, Vol 76(2), Apr 1995, 623-626.

Martin-Combs, C. P., Bayne-Smith, M. (2000). Quality of life satisfaction among black women 75 years and older. Journal of Gerontological Social Work, 33(1), 63-80.

Möller- Leimkühler, A. M., Heller, J. , Paulus, N. C. (2007), “Subjective well- being and “ male depression” in male adolescents”, Journal of Affective Disorders, 98(1-2): 65- 72.

Myers, D., Deiner, E. (1995). Who is happy. American Psychological Society, Vol. 6. No.1.p19.

Rask, K., Kurki,P.A., Paavilainen, E. (2003). Adolescent subjective well-being and family dynami- cs. Scand J.Carin Sci, 17, 129-138.

Saygın,Y., ve Arslan,Ç. (2009) üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 207 -222, 2009

Schwarz, N. & Clore, G. L. ( 1983), “Mood, misattribution, and judgements of well- being: Infor- mative and directive functions of affective states”, Journal of Personality and Social Psychology, 45(3): 513- 523.

Stack, S., (1983), “A Comparative analysis of suicide and religiosity”. Journal of Social Psychology, 119 (2), s.285-286.

Tong, Y. , Song, S. (2004 ), “A study on general self- efficacy and subjective well- being of low SES collage students in a Chinese university”, College Student Journal, 38(4):637.

Terzi, Ş., (2005). Öznel İyi Olmaya İlişkin Psikolojik Dayanıklılık Modeli, Yayınlanmamış Doktora Tezi, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tuzgöl- Dost, M.T. (2004), Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tuzgöl-Dost, M. T., (2006). “Subjective Well-Being Among University Students”, Hacettepe Üni- versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 188-197.

Tuzgöl- Dost,M.T (2007) Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 132

Özen, Ö. (2005), Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacet- tepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Yıldız,M. (2006). Ölüm Kaygısı ve Dindarlık. İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir 2006.

Kaynak Göster

APA Satan, A. A. (2014). Dini İnanç ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Öznel İyi Oluş Düzeyine Olan Etkisi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (7) , 56-74 .