Dil Bilimi ve Kelime Semantiğinde Bazı Türkçe Kelimelerin Çeşitli Anlam Değişmeleri

Dil, toplumları etkileyen, düşüncelerle çok sıkı bir biçimde bağlantısı olan, kültürü ve dünya görüşlerini biçimlendiren fonksiyonel bir beşeri bir etkinlik alanıdır. Bir dildeki kelimelerin en uygun bir biçimde anlaşılması, açıklanması, yorumlanması süreçlerinde en önemli yere ve konuma sahip olan anlam fenomenleridir. Bir metni ise doğru ve sağlıklı bir tarzda anlayabilmek, açıklayabilmek ve yorumlayabilmek için her şeyden önce onu semantik bir tahlile tabi tutmak yöntemsel bir zorunluluktur. Bu makalede dil bilimi ile semantiğin kapsam ve muhtevasına değinildikten sonra kelime semantiğinde bazı Türkçe kelimelerin çeşitli anlam değişmeleri incelenmiştir

Connotation Differentiation of Some Turkish Words in Semantics and Linguistics

Language is a functional social activity domain that is closely related to ideas shaping culture and worldviews and influencing societies. Semantic phenomena occupy the most important place in the definition, comprehension and interpretation processes of words. It is a methodical necessity to analyze a text semantically in order to define, understand, explain and interpret it. This article proceeds by defining the content and scope of linguistics and semantics, and concludes with semantic analyses of connotation differentiation of some Turkish words

Kaynakça

AKDEMİR, Müslim, (2000), “Dilin ‘Konuşulan Dil’ İçin Anlamı”, Bilimi ve Dil Öğretimi Özel Sayı- sı, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi.

AKSAN, Doğan, (1998), Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK Yayınları.

_____ (1971), Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğ- rafya Fakültesi Yayınları.

_____ (1998), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara: Engin Yay.

ALAN, Yusuf, (1994), Lisan ve İnsan, İzmir: TÖV Yayınları.

Kaynak Göster

APA Çekin, A. & Gören, M. (2014). Dil Bilimi ve Kelime Semantiğinde Bazı Türkçe Kelimelerin Çeşitli Anlam Değişmeleri . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (4) , 94-103 .