Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi

Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan sanatsal etkinliklerin 6. sınıf öğrencilerinin ritim konusunu öğrenmelerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? sorusuna yanıt verilmeye çalışılan bu çalışmada, çoklu zeka kuramında yer alan 5 zeka türü incelenerek bu zeka türlerinin sanat eğitimi derslerinde nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır. Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan sanatsal etkinliklerin, öğrencilerin ritim konusunu öğrenmelerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını saptamayı amaçlayan bu çalışma deneysel niteliktedir. Çoklu zeka kuramıyla yapılan öğretimde sekiz zeka alanını içeren ders planı araştırmacı tarafından oluşturulmuş, her davranışı destekleyen çalışma kağıtları ve materyaller hazırlanmıştır. Ayrıca ritim konusu işlenirken öğrencilerle birlikte bir uygulama çalışması yürütülmüştür. Çoklu zeka kuramının sözel, görsel, müziksel-ritmik alanda yapılan etkinliklerinin; ritim konusunun öğretiminde, geleneksel yönteme göre anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Examination of the Effect of Art Activities Prepared According to Multiple Intelligence Theory on the Learning of the Rhythm Topic

This study, trying to answer the question of whether the art activities prepared according to the multiple intelligences theory have an effect on the learning of the rhythm topic by the 6th grade students, examines the 5 intelligences and how they would be utilized in the art education courses. The study, aiming to determine whether the art activities prepared according to the multiple intelligences theory have a significant effect on the learning of the rhythm topic, is an experimental study. In the instruction utilizing the multiple intelligences theory, the lesson planning with the eight intelligence areas was done by the researcher, and worksheets and materials were prepared. Also, an activity with the students was organized during the instruction. It was concluded from the study that the activities conducted in the verbal, visual, and musical-rhythmic areas of multiple intelligences have significant effect on the instruction of the rhythm topic compared to the traditional method.

Kaynakça

ALLEN, D. (1997) The Effectiveness of Multiple Intelligence Approach In A Gifted Social Studies Classroom: Georgia Collage and State University.

ALTINOK, H. (1998). Kavram Haritalarının Kullanımı, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilim- leri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

The American Psychological Association, (1998). Learner-centered psycological principles: A framework for school redesign and reform, Washington; DC: American Psychological association.

ARMSTRONG, T. (1994a). Multiple Intelligences: Seven Ways To Approach Curriculum, Edu- cational Leadership, 52.3:26-28.

(1994b) Multiple Intelligences In The Classroom. ASCD: Virginia.

ARMSTRONG, D. (2000). Multiple Intelligences Inventory. Web: http://www. dcsd.k12.co.us/ elementary/cce/allschool/ml.

ARTUT, K. (2001). Sanat Eğitimi (kuramları ve yöntemleri), Ankara: Anı Yayınları.

AYDIN, A. (1999). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

BACANLI, H. (1999). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayınları.

BACANLI, H. (2000). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Alkım Yayınevi.

BAŞARAN, İ.E. (1985). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Sevinç Matbaa.

BAŞBAY, A. (2000) Çoklu Zeka Kuramına Göre Eğitim Programlarının ve Sınıf İçi Etkinliklerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

BAYERBACH, B.A. SMITH, J.M. (1990). Using a Computerized concept mapping program to assess preservice teachers’ ‘Thinking about effactive teaching’ Journal of Research in Science Teaching. Vol.27., no.10.pp.962-971.

BOHMER, D. (1999). Multiple Intelligences Survey. Web:

http://familyeducation.com/article/print/html

BRUALDİ, A.C. (1996). Multiple Intelligences: Gardner’s Theory, Web: http:://ericae2.educ.cua. edu/digests/tm9601.htm.

BRUETSH, A. (1995). Multiple Intelligences Lesson Plan Book. J.D

BUYURGAN, S.; BUYURGAN, U.(2001). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Feryal matbaacı- lık.

BUZAN, T., KEENE, R. (1998). İçinizdeki Dâhiyi Nasıl Uyandırırsınız? Dehanın el kitabı, İstan- bul: Sabah Kitapları.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2002) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık

ERDEN, Minure ve Y. AKMAN. (1998). Gelişim ve Öğrenme-öğretme psikolojisi,

Ankara: Arkadaş Yayınları.

CAMPBELL, B. (1989). Multiplying İntelligence in the Classroom. On The Beam,9 (2), 7.

CAMPBELL, B., CHAMBELL. L. And DICKINSON, D. (1996) Teaching and Learning Throu- gh Multiple Intelligences, Needham heights, Mass. Allyn and Bacon collage Division of Simon and schuster.

CAMPBELL, L. (1997). Variations on a theme: How teachers interpret MI theory. Educational Leadership, 55(1). Web: http://www.ascd.org/frameedlead.html.

CLIBURN,W.J. (1986). Using Concept maps to sequence insructional materials, Journal of col- lege science teaching. Vol.27.,no.10,, pp.106.

ÇOŞKUNGÖNÜLLÜ, R. (1998). Çoklu Zeka Kuramının 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Eri- şisine Etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi., Ankara.

CÜCELOĞLU, D. (1991). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Yayınları.

ÇAKIR, Ö., KAZAK, S., YÜRÜK, N. (1999). Çoklu Zeka Kuramı Öğretmen Rolüne İlişkin Gö- rüşler ve Düşünceler, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı,10:269-274.

DAVIS, J.M. (1999). Multiple Intelligences in the Early Childhood Classroom. Web: http://galstar. com/ Davii/mi.htm.

DEMİREL, Ö. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Usem Yayınları.

DEMİREL, Ö. (1999). Öğretme Sanatı, Ankara: A Yayınları.

DEMİREL, Ö. (2000). Plandan Uygulamaya Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Yayıncılık.

DEMİREL, Ö., ŞAHİNEL, S: ( 1999). Çoklu Zeka Kuramı ve Düşünme Becerileri İle İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Dersinde Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Dil Dergisi. Ankara.

DOĞAN, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı, Ankara: Önder Matbaacılık.

ERDEN, M. ( 1995). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem Yayıncılık, No:21.

ERKUŞ; A. (1999). Zeka Konusunda Son Gelişmeler, Yaşam Boyu Öğrenme Ve Başarıda Zekanın Rolü Ve Zekanın Ölçülmesi, Türk Psikoloji Bülteni, 5:10-13, 42-45

EMİG, V.B. (1992). A Multiple Intelligences Inventory. Educational Leadership, September.48

FİDAN, N. (1985). Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Alkım yayınları.

gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: bacis Books.

GARDNER, H., WALTRES, J. M. (1985). The development and education of intelligences: Essays on the intellect. Alexandria, Virginia.

GARDNER, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Bacis Books.

GARDNER, H. (1995). Reflections on Multiple Intelligences: Myths and

Messages, Phi Delta Kappan (3), 200-203, 206-209.

GÖKAYDIN, N. (1998). Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı, Ankara: Sedir Yayınevi.

GÖZÜTOK, D. (2001) Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okullarında Çoklu Zeka Kuramı Uy- gulaması. Ankara: Siyasal Yayıncılık.

KAGAN, S. ; KAGAN, M. (1998) Multıple Intelligence.The complete MI Book. Kagan cooperative Learnıng. Pub.

KIRIŞOĞLU, O. (1991). Sanatta Eğitim - Görmek Anlamak Yaratmak, Ankara: Demircioğlu Matbaacılık.

KIRIŞOĞLU, O ve Mary STOKROCKİ. (1997). İlköğretim Sanat Öğretimi, Ankara: YÖK / Dün- ya Bankası.

KIRIŞOĞLU, O. (2002). Sanat Eğitimi (Görmek, öğrenmek, yaratmak), Ankara: Pegem Yayın- cılık.

KISAKÜREK, M. A. (1983). Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi, A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt16:219-243, Ankara: Sevinç Matbaa.

KRONGh, S. L. (1994) The Entegrated Early Childhood Curriculum. Mc Gram-Hill;Inc.

MCKENZIE, D. (1999-2000) Multiple Intelligences Survey. Web:

http://surfaquarium.com/mi.htm.

NICHOLL, M.J., ROSE, C. (2000) Test Yourself-How are you smart?. Web: http://accelerated learning. Net.

ÖZDEN, Y. (1999). Öğrenme ve Öğretme, Ankara: A yayınları.

ÖZGÜVEN, İ.E. (1998). Bireyi tanıma teknikleri, Ankara: PDREM yayınları.

RICKETT; D. (1996). Multiple inteligences in practice, Web: http://www.gscs. K12.in.us/23n4/ LRSH 11 multiple.html.LRSH/V

SABAN, A. (2000). Öğrenme öğretme süreci: yeni teori ve yaklaşımlar, Ankara: Nobel yayınları.

SABAN, A. (2001). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları.

SANEMOĞLU, N. (2000). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme –kuramdan

uygulamaya, Ankara: Gazi Kitapevi.

SELÇUK, Z. ve bşk. (2000). İlköğretimde Rehberlik, Yıldız Kuzgun (Ed.), Ankara: Nobel yayın- ları.

SELÇUK, Z. (2002). Çoklu Zeka Uygulamaları, Ankara: Nobel Yayınları.

SÖZEN, M.; TANYELİ, U. (1992). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitapevi.

TANRIDAĞ, O: (1994). Teoride ve Pratikte Davranış Nörolojisi, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

TARMAN, S. (1999). Program geliştirme sürecinde çoklu zeka kuramının yeri, yayınlanmamış yüksek lisans tez., Hacettepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü.

TOMLINSON, C. A. (1999). The differentiated classroom: responding to the needs of all learners. Alexandria: VA: association for Supervision and curriculum development.

TÜRKDOĞAN, G. (1984). Sanat Eğitimi Yöntemleri, Resim–İş Öğretimi,Ankara: Kadıoğlu matbaası.

UZUNOĞLU, S. (1999). Beyin Hakkında Son Bilgilerin Eğitime Yansımaları, Eğitimde Kalite Dergisi.

VICKERS, C. (1995). Çoklu zeka: Görüşmeler ve makaleler.( Çev: Meral Tüzel), İstanbul: Enka Okulları.

YAVUZ, E. K. (2001). Eğitim ve Öğretimde Çoklu Zeka Teorisi, Ankara: Özel Ceceli Okulları yayınları.

WAHL, M. (1999). Math for humans teaching math through and intelligences. Langly, Washin- gton: Lun Learn Press.

VARIŞ, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler, Ankara: Alkım yayıncılık.

WINGATE, J. (2000). Students questionnaire. Web: http://goed.Com/etp/plus/multplus.htm.

Kaynak Göster

APA Dilli, R. & İz Bölükoğlu, H. (2014). Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 19-36 .