Batı Avrupa’da Çok Kültürlü Toplum Olgusu ve Kültürlerarası İletişimin Önemi Çok Dillilik, Çok Kültürlülük Ve Dünya Bireyi Olmak

İkinci dünya savaşına kadar göç veren bazı Batı Avrupa ülkeleri 1950’li yıllardan itibaren göç almaya başlamıştır. Avrupa Birliğinin oluşumuyla Türkler ve Araplar göçmen toplum kitleleri olarak daha beligin bir duruma gelmiş durumdalar.Hollanda örneğinde ifade edildiği gibi 30 yıllık süreç içinde Anadili ve Kültürü (ADK) eğitimi farklı ad ve konumlarda göçmen çocuklarına verilmiştir.2000’li yılların hemen başında ADK konusunda milli politikada değişiklik olmuştur. Yeni politikayla ‘vatandaşlık’ olgusu önem kazanmıştır. Göçmen çocuklarının yaşadıkları ülkede kendi kimliklerini koruyarak uyum sağlamaları çok önemlidir. Çünkü iki dilliliğin kazanımları çoktur. Aynı zamanda çok kültürlü bir toplumda bireylerin vatandaşlık bilinciyle farklı kültürlerden gelen diğer vatandaşlarla ortak bir alanda (frekansta) iletişim sağlaması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de kültürlerarası iletişim hayati bir önem taşımaktadır. Ki bireyselliğin ön plana çıkması ve iletişim tekniklerinin çeşitliliğinin artmasıyla kültürlerarası iletişimde başarılı olmak, dünya bireyi olmak için bir şart olmuştur

Kaynakça

Brugman, Jan; Het Raadsel van multicultuur, Meulenhoff, 1998.

Dimitrius, Jo – Ellan ve Wendy Patrick Mazzarella; Reading People (İnsanları Okumak), Koridor Yayıncılık, İstanbul, 2008.

Dökmen, Üstün, prof., Dr.; İletişim çatışmaları ve Empati, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012.

Entzinger, E. - J,. Prof. ve Van der Zwan; Contourennota Integratiebeleid Etnische Minderheden (Ya- bancılar için uyum tasarısı), Hollanda, 1992.

Extra, G., Prof., Dr.; Etnische Minderheden: taaldiversiteit en onderwijsbeleid (Dil çeşitliliği ve eğitim politikası), Tilburg University, Tilburg, 1992.

Inspectierapport Besteding CuMi faciliteiten (Azınlıklara eğitimde sağlanan fazladan olanaklar), Hollanda Eğt. Blm. Ve Kült. Bkn. Müfettişlik raporu, Zoetermeer, 1992.

Nunez, Carlos, ir., drs. Raya Nunez Mahdi, drs. Laura Popma; Interculturele communicatie; van ont- kenning tot wederzijdse integratie (Kültürlerarası iletişim), Kon. Van Gorcum, Assen, 2007.

OETC, niet apart maar samen (Ana dili ve kültürü, ayrı değil, bir arada), Hollanda Eğt. Blm. Bak. Müfettişlik raporu,Zoetermeer, 1987.

OALT (orta öğretimde Anadili), Hollanda Eğt. Blm. Bak. Müfettişlik raporu, Zoetermeer, 1988.

Onderwijsondersteunend gedrag, Dropouts / SSNT-Deelgemeente Rotterdam Noord, 2004.

Özgüzel, S., dr.; Vitaliteit van het Turks (Türkçenin gücü), Tilburg,1994.

Scheffer, Paul, Prof., Dr.; Het Multiculturele Drama, NRC Handelsblad, 2000.

Sociaal Cultureel Planbureau, Lahey, 1999

Sociaal Cultureel Planbureau, Lahey, 2012

Hall, Edward ve Mildred Hall; Understanding Cultural Differences, Intercultural Press, Maine, 1990.

Volkskrant, De, 30.11.2007

Kaynak Göster

APA Özgüzel, S. (2014). Batı Avrupa’da Çok Kültürlü Toplum Olgusu ve Kültürlerarası İletişimin Önemi Çok Dillilik, Çok Kültürlülük Ve Dünya Bireyi Olmak . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (4) , 143-152 .