Atatürk; Türk Kimliği ve Ötekileştirme

Türkler, binlerce yıllık tarihleri boyunca yerleşik olarak çeşitli coğrafyalarda yaşamışlar ve uygarlık adına kalıcı izler bırakmışlardır. İslamiyet’le tanışmadan önce Çinliler, Moğollar gibi çeşitli yabancı uygarlıklarla siyasi, sosyal ve kültürelmünasebetlerde bulunmuşlar ve karşılıklı etkileşim yaşamışlardır. Bu etkileşimin çoğu savaş yoluyla olmuş, neticede uygarlığın evrenselliği Türk kimliği üzerindeetkisini göstermiştir. Tarihi serüven içerisinde Türkler, kimlik olarak; yerleşik hayata geçtikten ve İslamiyet’le tanıştıktan sonra bazı karakteristik değişimler yaşamışlardır.Bilhassa İslam’ı kabul etmeleriyle birlikte kurdukları devletlerde, yöneticiler tarafından çeşitli sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı geri plana itilmiş ve ötekileştirilmişlerdir. Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinedek, bu ötekileştirme ve geri kalmışlığın doğurduğu durum, Türk milleti üzerinde etkisini sürdürmüş, ancak Mustafa Kemal Atatürk ile “milli şuur” tekrar dirilmiştir.Çalışmamızda tarihi süreç içerisinde özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı ufuk ile başlayan dönemi konu olarak ele alacağız.Anahtar Sözcükler: Türk kimliği, Atatürk, Ötekileştirme, Çağdaşlaşma

Ataturk, Turkish Identity and Othering

The Turks built throughout history for thousands of years lived in various geographies and left their indelible mark in the name of civilization. Before getting to know Islam, Chinese, Mongols various foreign civilizations, such as political, social and cultural relations and mutual interaction and made many lived. Most of this interaction has been through the war, the universality of civilization as a result had a positive impact on Turkish identity. History of the Turks in the adventure, as proof of identity; built it went live and have lived with Islam after meeting some characteristic changes. In particular, states have established with practicized accept Islam, by the managers and the various social and political reasons be was othering pushed into the background. Until the process of establishment of National Struggle and the Republic of Turkey, born in this othering and backwardness of the Turkish nation, the impact on the continued, but with Mustafa Kemal Ataturk “national consciousness” resurrected again. In our study, especially in the historical process started by Mustafa Kemal Atatürk, the subject will be considered in the period beginning with the horizon.

Kaynakça

AHMAD, Faroz, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, (4. Baskı), İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., İstanbul, 2000.

AKYOL, Taha, Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet, Doğan Kitap, İstanbul, 1999.

ARI, Kemal, “Atatürk’ün Yazarlığı ve Gazeteciliği”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, V/13, (2006/GÜZ).

ASLAN, Demo Ahmet, Modern Türkiye’de Ulusal Kimliğin İnşasında Soyadı Kanunu’nun Rolü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, (2006/BAHAR).

ATATÜRK, Mustafa Kemal Onuncu Yıl Nutku, 29 Ekim 1933.

______, Gazi M. Kemal, Söylev, Belgeler, cilt: 3, Haz.: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, (2. Baskı), Çağdaş yay., İstanbul, 1985.

______, Mustafa Kemal, Söylev “Nutuk”, 2. Baskı, Haz.: Dil Derneği, Kurtuluş yay., İstanbul, 1997.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1952.

Atatürkçülük(Üçüncü Kitap), Atatürkçü Düşünce Sistemi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1983.

EBU’L GAZİ BAHADIR HAN, Türk Seceresi, Çeviren: Rıza Nur, İstanbul, 1925.

GÖKALP, Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker yay., İstanbul, 1995.

______, Türkçülüğün Esasları, Ed.: K. Bek, Bordo Siyah yay., İstanbul, 2004.

GÜRKAN, Ahmed, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, Nur yay., Ankara, 1999.

KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1999.

KAYA, Mevlüt, 1922 İzmir Yangını ve Yapı Bunalımı, (Baskıda).

KILIÇ ALİ, Atatürk’ün Hususiyetleri, Sel yay., 1955.

KİLİ, Suna, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür yay., İstanbul, 2001.

KİNROSS, Lord, Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu, (15. Baskı), Akdeniz yay., Ankara, 2004.

KÖYMEN, M. Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu yay.,Ankara, 1998.

KUTLU, Sönmez, “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, İmam Maturidi ve Maturidi- lik: Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi, Editör: Sönmez Kutlu, Kitabiyat yay., Ankara, 2003.

LEWIS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1988.

MEHMET ŞEMSETTİN, Mufassal Türk Tarihi, İstanbul, 1340.

MERÇİL, Erdoğan, Selçuklular, Bilge Kültür Sanat yay., İstanbul, 2011.

NİZAMÜ’L-MÜLK, Siyasetname, Hazırlayan: Sadık Yalsızuçanlar Timaş yay., İstanbul, 2002.

ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, (2. Baskı), Alkım yay., İstanbul, 2006.

OSMAN NURİ, Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı, İstanbul, 1327.

ÖKE, Mim Kemal, Mustafa Kemal Paşa ve İslam Dünyası, Aksoy yay., İstanbul, 1999.

ÖZAKMAN, Turgut, Şu Çılgın Türkler, (102. Baskı), Bilgi yay., Ankara, 2005.

Soyadı Kanunu, Kanun Numarası: 2525, Kabul Tarihi:21/1934, Yayımlandığı Resmi Gazete: 2/7/1934 Sayı: 2741, Yayımlandığı Düstur: Tertip:3 Cilt:15 Sayfa:506.

ŞEKER, Mehmet, Anadolu’da Birarada Yaşama Tecrübesi, Diyanet İşleri Başkanlığı yay., Ankara, 2005.

TAK, İsa, “Atatürk Dönemi Eğitim Politikasının Cumhuriyetçi Karakteri”, Sosyal Bilimler Dergisi, I, 2007.

TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Ötüken yay., İstanbul, 2008.

______, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Boğaziçi yay., İstanbul, 2000.

______, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Metin, Tercüme ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1988.

TÜFEKÇİ, Gürbüz D., Atatürk’ün Düşünce Yapısı, Aydın Matbaacılık, Ankara, 1981.

TÜFEKÇİOĞLU, Turgay, “29 Ekim 1930 Türkiye”, Orkun, Sayı: 49, 2002(www.orkun.com.tr).

VOLKAN, D. Vamık, Kanbağı: Etnik Gururdan Etnik Teröre, Bağlam yay., Ankara, 1999.

______ ve ITZKOWITZ, N., Ölümsüz Atatürk, Bağlam yay., İstanbul, 1998.

YAMANER, Şerafettin, Atatürk Öncesi ve Sonrası Kültürel Değişim, Değişimin Felsefesi ve Top- lumsal Özü, Toplumsal Dönüşüm yay., İstanbul, 1999.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, Y. & Kaya, M. (2014). Atatürk; Türk Kimliği ve Ötekileştirme . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 117-136 .