Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“korunmaya muhtaç yaşlilara evde sağlik ve bakim hizmeti sunulmasi” adli proje üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Karatay Üniversitesi2
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Düzce İli Gümüşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen “Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Sunulması” adlı projenin, bu projeden yararlanan kişilerin de görüşlerini alarak genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemine dayalı bir değerlendirme araştırmasıdır. Araştırma, projeden yararlanan 54 bakıma muhtaç yaşlıdan 45’i ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; tanıtıcı özelliklere, sunulan hizmetlere ve bu hizmetlere yönelik örneklem grubunun memnuniyetine ilişkin soruları içeren anket formu kullanılmıştır. Yaşlıların tamamına yakınının proje kapsamında aldık-ları hizmetlere, bakım ve refakat personelinin davranışlarına, bilgi ve becerilerine ve ihtiyaç duyduklarında bu personele ulaşabilmeye yönelik memnuniyetleri oldukça yük-sektir. Yaşlıların % 31,1’i personelin kendilerine daha fazla zaman ayırmasını istemekte-dir. Bakıma muhtaç yaşlılar proje kapsamında tıbbi hizmetlerden yeterince yararlanama-mış olsalar da evlerinde aldıkları bakım hizmetlerinden memnundurlar. Bu durum uygu-lamanın gerekliliği ve önemini ortaya koymaktadır. Uygulama sürecinde yaşanmakta olan bir takım aksamalara karşılık proje özverili ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose ofthe research to make an overall assessment of a project named “Provid-ing Health and Care Service At Home for Senior People In Need Of Protection” which is being conducted by Düzce Province Gümüşova District Foundation for Social Charity and Solidarity based on the opinions of people benefitting from the project. This study is an evaluation research based on quantitative method. This research conducted on 45 of 54 senior people benefitting the project. To collect data, a survey which includes questions about informative characters, services provided and satisfaction of the group was con-ducted. In our study we found a considerable relationship between loneliness at home and using of psychological and moral supporting services (P<0,05). The satisfaction rate of nearly all elderly people in connecting with received services, the knowledge, experience and behavior of the nursing and attendance staff as well as the possibility of reaching to the staff members is very high. 31,1 percent of the senior people want to spend more time with the staff members. Although the senior people couldn’t get enough health services at home during the project many of them were satisfied with the care services. This shows us that this practice is necessary and important. Regardless of some difficulties during the performance we can say that the project was fulfilled with success and devotion.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :