Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Japon atasözlerinde aile ve akrabalik kavrami

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Atasözleri, geçmişten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak oluş-turulmuş ve toplum tarafından benimsenmiş, kısa ve özlü öğütler veren kalıplaşmış söz-lerdir. Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düşünce, tutum, davranış, dünya görü-şü, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Eski kuşakların tecrübelerinden kalma yol gösterici ve öğüt verici bir nitelik taşıması atasözlerinin başlıca özelliklerinden birisidir. Atasözleri, bu açılardan bakıldığında paha biçilmez bir kültürel ve folklorik hazine olarak değerlendi-rilebilir.

Bu çalışma, Japon atasözlerinde aile ve akrabalık kavramlarının ne şekilde ele alındığını ve Japon toplumunda aile ve akrabalık kavramlarının nasıl algılandığını genel hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Japon atasözleri taranmış ve aile ve akraba-lık kavramlarının imgesine ilişkin başlıca atasözleri belli başlıklar altında toplanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Proverbs are rigid words which have been transferred from the past up to now, formed based on long experience and observations and adopted by the society, have given short and concise advices. Proverbs reflect the society’s common experience, feeling, thought, attitude, behaviour, world view, belief and culture structure. That proverbs have an attribution, remaining from experiences of old generations, which guides and advises is one of primary specialities of them. When looked at from these angles, proverbs can be evaluated as a priceless cultural and folkloric treasure.

This study aims to reveal in which way the family and kinship concepts take place in Japanese proverbs and to reveal the angle of view into the family and kinship in Japanese society with its general lines. By this aim, Japanese proverbs were scanned and proverbs regarding the family and kinship image were tried to be evaluated by collecting in certain titles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :