Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsiz gençlerin bilgisayar öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1, Siirt Kız Teknik ve Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, işsiz gençlerin bilgisayar öz-yeterlik algılarını belirlemek, cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu ve bilgisayar kullanım sıklığı gibi değişkenlere göre bu algılarının farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 öğretim yılında Siirt Üniversitesinde düzenlenen temel bilgisayar eğitimi kursuna katılan 58 işsiz genç oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Aşkar ve Umay (2001) tarafından geliştirilmiş Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde, ortalama, standart sapma, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Gençlerin bilgisayar öz-yeterlik algılarının genel olarak yüksek olduğu, erkek kursiyerlerin bilgisayar öz-yeterlilik algılarının bayanlara göre daha yüksek olduğu, ancak bu farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bilgisayar kullanma sıklıklarına göre her gün sürekli bilgisayar kullananların diğerlerine göre bilgisayar öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the level of unemployed adults' computer self-efficacy beliefs and the changes according to gender, computer ownership and frequency of computer use. The sample of the study consists of 58 unemployed adults participants in basic computer training course held in 2009–2010 educational year at Siirt University. As a data gathering method; Computer Self Efficacy Belief Scale developed by Aşkar and Umay (2001) and Personal Information Form had been used. For analyzing data, arithmetic mean, standard deviation, independent t-test and one way variance analysis were used. It is determined that adults' computer self-efficacy beliefs are high, male participants' computer self-efficacy beliefs are higher than female participants' computer selfefficacy beliefs but this diversity is not statistically significant. Furthermore, according to computer use frequency those who use computer every day have higher computer self-efficacy beliefs than others and this diversity is determined as statistically significant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :