Cilt: 15 Sayı : 27
d
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: AN EMPIRICAL STUDY
İsmet KAYA

1.4K 129

Problem Durumu: Çalışanların örgütsel bağlılık seviyesinin düşük olması işten ayrılma, iş tatminsizliği ve motivasyon eksikliği gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum işletmelerin verimliliklerinin yanı sıra hizmetin kalitesini ve müşterileri de olumsuz etkilemektedir. Çalışanların demografik özellikleri örgütsel bağlılığı etkileyen önemli faktörler arasındadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada Edremit Körfezindeki konaklama işletmelerinde çalışan personelin örgütsel bağlılıklarının demografik özellikler tarafından etkilenip etkilenmediği tespit edilmeye çalışılmıştır Yöntem:ÇalışmadaEdremitKörfezi’nde yer alan 24 konaklama işletmesinde daimi çalışan 120 personele anket yapılmış ve bunların değerlendirilmesinde istatiksel analiz aracı olarak tek yönlü varyans analizi ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Yapılan araştırmada duygusal bağlılık en yüksek bağlılık çıkarken, en düşük bağlılık devam bağlılığı olarak tespit edilmiştir. Çalışanların örgütsel bağlılıklarının cinsiyetlerine, medeni durumlarına, otellerin yıldızlarına, işletmedeki ve meslekteki çalışma sürelerine bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Öneriler: Örgütsel bağlılığı güçlendirmek için alınabilecek birçok önlem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Çalışanların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, çalışanlara eğitim yoluyla işletme amaç ve değerlerinin benimsetilmesi, örgüt içi iletişimin ve bilginin şeffaf olması, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesidir.
Problem Statement: Low organizational commitment of staff may cause undesirable results such as employee withdrawal, job dissatisfaction and lack of motivation. This situation can negatively affect service quality and customers as well as establishments’ productivities. Demographic characteristics of staff are included in the important factors which affect organizational commitment. Research Aims: In the study, it was aimed to determine whether demographic characteristics affect the organizational commitment of staff working at accommodation establishments in Edremit Bay. Method: Questionnaires were applied to 120 permanent employees in 24 establishments existing in Edremit Bay and a statistical mean one-way analysis of variance and independent t-test were used to analyze them. Findings and Results: Affective commitment was found to be the highest result while continuance commitment was the lowest in the study. It was found that organizational commitment varied depending on employees’ gender, marital status, hotels’ star rating, working time in establishment and working time as a professional. Proposals: There are many actions to be taken for enhancing organizational commitment. Some of these are: rewarding and appreciating of employees, making employees adopt establishments’ goals and values via education, making information and communication transparent inside organization and improving work conditions and wages of employees
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, (4), 1-25.