Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examining life satisfaction levels of high school student in term of parental attitude and some variables

Yazar kurumları :
Kocaeli Cahit Elginkan Anatolian High School, Psychological Counselor, Ankara University Doctorate Student, Turkey1, Yıldız Technical University, Faculty of Education, Turkey2
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this research was to examine the correlation between life satisfaction levels of high school students with parental attitude. Life satisfaction levels of high school students was also investigated in terms of perceived academic achievement, perceived economic status, grade level, grown place, age, gender and parents’ education level. The participants of study consist of 245 students, 107 girls, 138 boys, between ages 15 and 19. The data were collected through the Satisfaction with Life Scale developed by Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) and adopted in Turkish by Köker (1991); Parentel Attitude Scale developed by Kuzgun and Eldeleklioğlu (1996) and Personal Information Form developed by researcher. Correlation analysis, regression analysis and t- test were used to analyze data. Results show that there were positive medium level correlation between democratic mother attitude and democratic father attitude with life satisfaction. There were also negative level correlation authoritarian and protective mother and father attitude and grade level with level of life satisfaction. In the direction of these relational findings; in regression analysis used method of enter mothers’ democratic attitude determined that perceived high academic achievement and perceived high socio-economic status are positively predictive whereas mother’s authoritarian attitude and grade level are negatively predictive of life satisfaction (F(1, 245)= 12.002, p<.000, R2 =0.201). In hierarchical regression analysis, there is one different way from used of method of enter that not mother’s authoritarian attitude but father’s authoritarian attitude is negatively predictive of life satisfaction (F(1,245 )= 12.065, p<.000, R2= 0.202). Life satisfaction scores of students who have perceived themselves high level academic achievement is higher than life satisfaction scores of students who perceived themselves high level of low academic achievement (t(245)= 2.88, p<.05). Life satisfaction scores of students who have perceived themselves high level of economic status is higher than life satisfaction scores of students who perceived themselves level of low economic status (t(245) =2.28, p<.05). Also student’s life satisfaction scores did not differ significantly according to gender (t(245)= 1.74, p>.05).

Özet İngilizce :

Çalışmada lise öğrencilerinin yaşam doyumları ana-baba tutumları, algılanan akademik başarı (AB), algılanan sosyo-ekonomik düzey (SED), öğrencinin büyüdüğü yerleşim yeri, yaş, cinsiyet ve anne babanın eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Veriler bir anadolu lisesinin 9., 10., 11. ve 12. sınıfına devam eden, yaşları 15-19 arasındaki 107’si kız, 138’i erkek 245 öğrenciden toplanmıştır. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1996) tarafından geliştirilen Ana-Baba Tutum Envanteri ve Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılmış olan Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Analizde pearson korelasyon, çoklu regresyon analizi, tek yönlü ANOVA ve t- testi kullanılmıştır. Demokratik anne ve baba tutumu ile yaşam doyumu puanları arasında pozitif; otoriter ve koruyucu anne ve baba tutumları ile yaşam doyumu arasında ise negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu doğrultuda ilişkilerin regresyon analizi ile modellenmesinin uygunluğu test edilmiş ve üç model sınanmıştır. Birinci modelde anlamlı olmayan değişkenler (otoriter baba ve anne) sırasıyla değişken eleme yöntemi ile çıkarıldıktan sonra oluşturulan model enter ve hiyerarşik regresyon analizi ile incelendiğinde, enter yöntemi ile yapılan analizler sonucunda algılanan SED, algılanan AB, demokratik anne değişkenleri pozitif; otoriter anne ve sınıf değişkenleri ise yaşam doyumunun negatif yordayıcıları olarak saptanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi yönteminde ise, algılanan SED, algılanan AB ve demokratik anne tutumu öğrencilerin yaşam doyumunun pozitif yordayıcıları iken, sınıf ve otoriter baba tutumları yaşam doyumunun negatif yordayıcıları olarak modele dahil olmuştur. Öğrencilerin yaşam doyum puanlarının, algılanan AB düzeyi, algılanan SED ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, kendisini başarılı olarak algılayan öğrencilerin, başarısız algılayanlardan; ailesinin SED’ini yüksek algılayanların düşük algılayanlardan yaşam doyum puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Cinsiyete göre yaşam doyumu puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :