Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm; günümüzde küresel yakınlaşmayı ve kalkınmayı kolaylaştıran en önemli faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyılın bacasız sanayisi olarak adlandırılan turizm sektörünün yöneldiği alternatifler arasında özellikle kültür ve doğa turizmi son yıllarda popüler olmuştur. Kıyı (deniz) turizmine göre turist sayısı az olmasına rağmen, kültür ve doğa turizm gelirleri daha yüksek değerler göstermektedir. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültür ve doğa turizmiyle ilgili yatırımların artmasına neden olmaktadır. Kapladığı alan itibariyle Türkiye'nin en geniş, en yüksek ve çeşitli doğal coğrafya özelliklerine sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi; jeomorfolojik, klimatik, hidrografik ve floristik koşullar bakımından zengin bir doğa turizm potansiyeline sahiptir. Bölgenin yükselti kuşakları boyunca değişen klimatik koşullar ve bunun yansıması olarak ortaya çıkan kış sporları bölgenin doğa turizm potansiyelini artırmaktadır. İklim, yükselti ve tektonik yapıya bağlı olarak gelişen zengin akarsu ağının debisi özellikle yağışlı dönemlerde (ilkbahar) önemli artışlar göstermektedir. Bu dönemde debileri artan akarsular, su sporları için önemli bir turizm potansiyelini teşkil etmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal coğrafya kaynaklı turizm potansiyelini ortaya koymak ve sürdürülebilir bir ekonomik kaynak olarak bölgenin doğa turizm alternatiflerini SWOT analizi ile planlamaya yönelik kararlar geliştirmektir.

Özet İngilizce :

Today, tourism is regarded as one of the most important factors that facilitate global approach and development. Among the alternatives of the tourism industry nicknamed as the chimneyless industry in the 21st century, especially cultural and natural tourism have gained momentum in recent years. Although the number of tourists of cultural and natural tourism is low in comparison to the coasts (sea) tourism, the income they gained is well above the income of coast tourism. This situation has given way to the investments related to cultural and natural tourism in Turkey as it has in the world. The Eastern Anatolia Region with its vast lands, the highest and the most colorful natural geography in Turkey houses a rich natural tourism potential in terms of morphological climatic and floristic conditions. Changing climatic conditions throughout the altitude zones of the region and winter sports that arise in reflection to this situation improve the potential natural tourism in the region. The water volume of rich river network that appears in accordance with climate, heights and tectonic structure shows significant increases in rainy seasons (spring). In this season, the rivers whose volume of water rises form an important tourism potential for water sports. The purpose of this study is to reveal the tourism potential originating from natural geography of the Eastern Anatolia Region and to develop strategies for the alternatives of the natural tourism with SWOT analyses in the region as a sustainable economic source.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :