Küreselleşme Karşısında Sosyal Demokrasi’nin Konumu: CHP Örneği Üzerine Bir Alan Araştırması

Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal demokrasinin küreselleşme meselesine olan yaklaşımı mercek altına alınmaktadır. Türkiye’nin 5 farklı ilinde (Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli) yarı-yapılandırılmış ve derinlemesine mülakat biçiminde gerçekleştirilen alan araştırmasına dayanan bu makalenin ilk kısmında, küreselleşme tartışmalarına değinilmekte; ikinci kısmında ise Türkiye’de sosyal demokrasinin küreselleşme dönemine bakışı alan araştırması verileriyle analiz edilmektedir. Bu makalede, Türkiye sosyal demokrasisi açısından küreselleşmenin dünyadaki Üçüncü Yol tartışmalarına benzer bir biçimde kaçınılmaz ve fırsatlar yaratan bir süreç olarak anlaşıldığı savunulmaktadır.

The Position of Social Democracy vis a vis Globalization: A Field Research on the RPP Case

In this paper, the approach of Turkey’s social democracy to the globalization issue is to be scrutinized. In the first part of this article, based on the field research conducted in five different cities of Turkey (Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, and Kocaeli) by the method of semi-structured and in-depth interviews, the literature on the globalization issue is discussed, and in the second part, in accordance with the field research data, the views of Turkey’s social democracy towards the globalization age is analyzed. In this article, it is claimed that the globalization for Turkey’s social democracy is understood as an indispensible and opportunity created process. 

Kaynakça

Barrow, C. “The Return of the State: Globalization, State Theory, and the New Imperialism”, New Political Science, Cilt 27, No.2, 2005, s.123-145.

Beck, U. Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru, Kazım Özdoğan (Çev.), İstanbul, İthaki Yayınları, 2011.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Dünya Yatırım Raporu, 2014, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_overview_en.pdf (Erişim Tarihi 17 Ocak 2016).

Callinicos, A. Against the Third Way: an Anti-capitalist Critique, Polity Press, Cambridge, 2001.

Cizre, Ü. ve E. Yeldan. “The Turkish Encounter With Neo-liberalism: Economics and Politics in the 2000/2001”, Review of International Political Economy, Cilt 12, No.3, 2005, s.387-408.

Clift, B. “Social Democracy and Globalization: The Cases of France and the UK”, Government and Opposition, Cilt 37, No.4, 2002, s.466-500.

Dünya Bankası, Dünya Ticareti Özeti, 2014, http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/WLD/Year/LTST/Summary (Erişim Tarihi 17 Ocak 2016).

Dünya Bankası, Yoksulluk, 2015, http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview (Erişim Tarihi 17 Ocak 2016).

Emre, Y. “Sosyal Demokrasi Akademik Literatürü Üzerine Bir İnceleme”, Toplum ve Bilim, No.130, 2014, s.237-257.

Esping-Andersen, G. Social Foundations of Post-Industrial Economies, New York, Oxford University Press, 2000.

Evans, P. “Fighting Marginalization with Transnational Networks: Counter-Hegemonic Globalization”, Contemporary Sociology, Cilt 29, No.1, 2000, s.230-241.

Giddens, A. Runaway World: How Globalization Is Shaping Our Lives, Londra, Profile Books, 1999.

Giddens, A. The Third Way and Its Critics. Malden, Polity Press, 2000.

Hardt, M. ve A. Negri. Empire, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2000.

Harvey, D. Postmodernliğin Durumu, İstanbul, Metis Yayınları, 2010.

Kaya, A. “Küreselleşme, Kozmolitanizm ve Post-Vestfalya Düzeni”, Küresel Siyasete Giriş, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s.545-568.

Mann, M. “Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?”, Review of International Political Economy, Cilt 4, No.3, 1997, s.472-496.

Stiglitz, J. “Is there a Post-Washington Consensus Consensus?”, Washington Consenus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Oxford, Oxford University Press, 2008, s.41-56.

Wolf, M. “Will the Nation-State Survive Globalization?”, Foreign Affairs, Cilt 80, No.1, 2001, s.178-190.