Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 44 Sayfalar 335 - 347 2013-09-01
INVESTIGATION OF TEACHERS' PROBLEM SOLVING SKILLS ACCORDING TO SOME VARIABLES
ÖĞRETMENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Birsen BAĞÇECİ,İsmail KİNAY
19 261

Abstract The purpose of this study is to search teachers' skills of how to solve problems in terms of some variables. The population of this study includes all teachers who have taught in 2011-2012 in Gaziantep, Turkey. The people in this study consist of 159 teachers ( 83 men , 76 women ) who were chosen randomly. As a tool for data collection , ' personal information form ' and ' problem solving inventory ' developed by Heppner and Peterson (1982 ) and adapted to Turkish by Şahin and Heppner ( 1993) have been used. Cronbach Alpha reliability factor has been calculated .86 for the whole scale and between .66 and .76 for sub dimensions. At the end of the study, there has not been a significant differentiation in teachers' problem solving inventory scores according to their genders and branches. Despite this, there has been a significant differentiation in evaluative approach according to educational level and hasty approach and self-confidence approach according to service time. Based on the results of the research it is suggested that the Ministry of National Education should promote postgraduate education and also should organize in-service education to improve problem solving abilities of teachers. Key Words: Problem solving skill, class teacher, branch teacher, service time.
Öz Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin problem çözme becerilerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırmanın evrenini 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında Gaziantep il merkezinde görev yapan tüm öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Gaziantep il merkezinden rastgele seçilen 159 (83 erkek, 76 kadın ) öğretmen oluşturmaktadır. Veri topla aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu" ile Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan "Problem Çözme Envanteri" kullanılmıştır. Araştırmada Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ölçeğin tümü için .86 ve alt boyutlar için .66 ile .76 arasında hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin problem çözme envanterinden aldıkları puanların cinsiyetlerine ve branşlarına göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Buna karşın eğitim düzeyine göre "değerlendirici yaklaşım" boyutunda, hizmet süresine göre ise "aceleci yaklaşım" ve "kendine güvenli yaklaşım" boyutlarında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın lisansüstü eğitimi teşvik etmesi ve problem çözme becerisini geliştirmek amacıyla öğretmenlere hizmet-içi eğitim faaliyetlerini yapması şeklinde önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerisi, Sınıf öğretmeni, Branş öğretmeni, Hizmet süresi.

Anahtar Kelimeler

Akbulut. Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Birsen BAĞÇECİ
İsmail KİNAY