Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 45 Sayfalar 105 - 122 2013-01-01
THE ROLE OF CHILDREN ON FAMILIES DECISION MAKING TAKING PROCESS FOR THE PURCHASE OF TOURISM PRODUCTS (A RESEARCH ON LOCAL NATIVE TOURISTS)
AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)
Yusuf AYMANKUY,Uğur CEYLAN
25 261

Abstract The aim of this study is to determine how much the children are effective in families' decision-making process of buying souvenirsholiday. In order to determine participation and effect of children in evaluation and purchasing decision of holidaysouvenirs , a survey study was conducted with families having at least 1 child and stays at Emet Thermal Resort Hotel in Kütahya and collected data were analyzed by using SPSS 15.0 package program. As a result of the analyses, it was concluded that couples have common effect in process of holiday purchasing when both parents are working mother and father works; father is effective when only one of the couples work; children who are 13 and above have active participation in purchasing decision process while children in other age groups (0-5 and 6-12) have restricted effect on this process. In addition to this, it was concluded that existence of activities towards children is an important evaluation criteria for families with children. Key Words: Tourism, purchasing decision of family, effect of children, touristic product
Öz Bu çalışmanın amacı, ailelerin tatil satın alma karar sürecinde çocukların ne ölçüde etkili olduklarını tespit etmektir. Ailelerin tatilleri ile ilgili değerlendirme ve satın alma kararlarında çocukların karar sürecine katılımını ve etkisini belirlemeye yönelik olarak Kütahya 'da Emet Termal Resort Hotel'de konaklama yapan ve en az 1 çocuklu ailelere yönelik anket uygulaması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda anne ve babanın birlikte çalıştığı ailelerde tatil satın alma karar sürecinde eşlerin etkisinin ortak olduğu, eşlerden sadece birinin çalıştığı ailelerde babanın tatil satın alma karar sürecinde daha etkili olduğu, 13 ve üzeri yaş grubuna dahil çocukların tatil satın alma karar sürecinde aktif katılımlarının bulunduğu, diğer yaş gruplarına (0-5 ve 6-12) dahil çocukların ise bu süreç üzerinde etkilerinin daha sınırlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bununla birlikte çocuklu ailelerde otel seçimi yapılırken otelde çocuklara yönelik aktivitelerin bulunmasının önemli bir değerlendirme kriteri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm, aile satın alma kararı, çocukların etkisi, turistik ürün

Anahtar Kelimeler

Assael, H. (1995), Consumer Behavior and Marketing Action, Fifth Edition, Cincinati: South-Western College Publishing.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013


Makalenin Yazarları
Yusuf AYMANKUY
Uğur CEYLAN