Cilt: 13 Sayı : 48
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
CANDIDATE SOCIAL STUDIES TEACHERS' VIEWS ON TURKISH EDUCATION SYSTEM
Adem BELDAĞ,Ali Faruk YAYLACI

30 129

Eğitim sistemine öğretmen olarak katılacak adayların öğretmenlik uygulaması deneyimleri, okullara ilişkin gözlemleri, eğitim sistemini değerlendirme ve geleceğe ilişkin çıkarımlar açısından değer taşımaktadır. Çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenliği programında yer alan, öğretmenlik uygulaması dersi çerçevesinde okullarda uygulama yapan öğretmen adaylarının yöneticiler, öğretmenler ve okula ilişkin görüşlerine dayalı olarak eğitim sistemi hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması çerçevesinde yürütülmüştür. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarına uygulanmak üzere beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 18 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Veriler betimsel analiz yönteminden yararlanılarak çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğretmen adayları uygulama derslerinin mesleği tanıma, öğrencilerle iletişim ve sınıf yönetimi becerilerini geliştirme, kuramsal bilgileri uygulayabilme boyutlarında oldukça yararlı olduğunu düşünmektedir. Aday öğretmenler okullarda, fiziki ve araç-gereç eksiklikleri olduğunu, öğrencilerin derslere ilgisiz olduklarını, sınav kaygısının üst düzeyde olduğu gözlemlemişlerdir.
Experiences that candidate teachers gain during teaching practice as well as their observations concerning schools hold value in terms of evaluating education system and implications for future. The main purpose of this study is to carry out a general assessment of Turkey's education system based on views about school administrators, teachers and schools of candidate teachers who practice teaching as part of Teaching Practice Lesson in the curriculum of Social Studies Teaching Program. The research was conducted as a case study, one of the qualitative research methods. Accordingly, a semi-structured form consisting of 5 open-ended questions was prepared by the researchers for interviews with candidate teachers. Sampled through benchmark sampling method, a purposeful sampling method, 18 candidate teachers participated in the survey. Data were analyzed using descriptive analysis method. The research findings indicate that teaching practice in school environment is seen very helpful by candidate teachers in such aspects as getting to know the profession, improving their capabilities in communication with students as well as in classroom management, and the skill to put their own theoretical knowledge into practice. The findings also show that candidate teachers have witnessed some physical deficiencies and equipment shortcomings in schools, observing lack of interest in classes and high-level exam anxiety among students.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bayındır, N. (2011). Uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlerin kişisel ve mesleki nitelikleri hakkındaki görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 26, 1-7
Adem BELDAĞ,Ali Faruk YAYLACI