Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Derslerinde Çoklu Zeka Alanlarını Kullanabilmelerine Yönelik Görüşleri

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının hangi zekâ alanlarına daha yatkın olduklarının tespit edilmesi ve öğretmen adaylarının sosyal bilgiler derslerindeki etkinliklerde kullanırken zorlanıp zorlanmayacaklarını düşündükleri zekâ alanlarının ortaya çıkarılmasıdır. 2005-2006 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 212 son sınıf öğrencisi örneklemi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının doğa zekâsı, sözel zekâ ve müzikal zekâlarının “orta düzeyde gelişmiş” olduğu, diğer zekâ alanlarının ise “gelişmiş” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının büyük bir kısmının; sosyal bilgiler derslerindeki etkinliklerde sosyal zekâ, sözel zekâ ve mantıksal zekâ alanlarını kullanırken zorluk yaşamayacaklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Buna karşın, öğretmen adayları müzikal zekâ, doğa zekâsı ve bedensel zekâyı sosyal bilgiler derslerindeki etkinliklerde kullanırken zorluk yaşayacaklarını düşünmektedirler.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Derslerinde Çoklu Zeka Alanlarını Kullanabilmelerine Yönelik Görüşleri

Kaynakça

Barth, J. L.; Demirtaş, A. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Kaynak Üniteler. Ankara: YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. 1997.

Başaran, I. Etkili Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramı: Bir İnceleme. Ege Eğitim Der- gisi. (5) 5-12. İzmir: Ege Üniversitesi. 2004.

Canoğlu, İ. Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zekanın Öğretimde Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005. ss. 1009-1014

Christison, M.A.; Kennedy, D. Multiple Intelligences: Theory and Practice in Adult ESL. ERIC Identifier: 1999

Erdem, E.; Demirel, Ö. Çoklu Zeka Kuramına İlişkin Öğretmen Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamukkale Üniver- sitesi. 2005. ss. 984- 988

Gök, D.; Harmandar, M. Çoklu Zeka Teorisine Göre Hazırlanmış Isı ve Işık Ünitesinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamukkale Üniver- sitesi. 2005. ss. 973-976

Güven, S. Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımına Göre Hazırlanan 2004 İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programının Uygulanmasında Sınıf Öğretmeninin Rolü. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamuk- kale Üniversitesi. 2005. ss. 251-254

Köroğlu, H.; Yeşildere, S. İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zeka Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 24 ( 2). 25-42. Ankara: Gazi Üniversitesi. 2004

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Sosyal Bilgiler Dersi 4. ve 5. Sınıf Program Yenileme Çalışmaları. Ankara: İlköğretim Programları. 2005. (www.meb.gov.tr)

Ocak, G.; Ocak, İ.; Leblebiciler, N. H., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Çeşitleri Ve Bölüm Puan Türleri Arasındaki İlişki. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005. ss. 989-994

Oral, B.; Öner, M. Tam Öğrenme Destekli Çoklu Zeka Kuramının Fen Bilgisi Öğretiminde Uygulanması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildi- riler. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005. ss. 968- 972

Saban, A. Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim. Ankara: Nobel Yayınevi. 2002.

Şahin, İ.; Ulusoy, Y.; Turan, H. Çoklu Zeka, Baskın Beyin, Yetenek ve Kaygı Değişkenleri İçin Korelasyon Çalışması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005. ss. 995-1000

Yeşil, S. Aday Öğretmenlerin Öğretimde Yöntem Becerilerine Sahiplik Düzeyi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005. ss. 769-773

The Views of Classroom Teacher Trainees on Benefiting From Multiple Intelligences in Social Studies Classes