Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yayınevlerinde çalışan grafiker ve dizgicilerin iş doyumlarının değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
GÜ TEF1, Bilişim Enstitüsü2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, "yayınevlerinde grafiker ve dizgici unvanı ile çalışanların iş doyum düzeyleri nasıldır?" sorusundan yola çıkılarak, grafik ve dizgi biriminde çalışan elemanların iş doyumu düzeylerinin bazı demografik özelliklerle ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak iş doyum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Ankara'da faaliyet gösteren yayınevlerinden rastgele seçilen 32 yayınevinde çalışan; toplam 164 kişi arasından seçilen 20'si grafiker, 82'si dizgici olmak üzere toplam 102 çalışan oluşturmaktadır. Grupların yüzdeliklerini bulmak için frekans dağılımı; çalışılan birim ve cinsiyetler arasındaki iş doyum düzeyindeki farklılığı bulmak için T – Testi; grupların farklılığını karşılaştırmak için Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA); bulunan farklığı belirlemek için Tukey Testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yayınevlerinin, çalışma ortamlarının ve şartlarının farklılığı nedeniyle grafik ve dizgi biriminde çalışanların iş doyum düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The reason doing this study is to examine the persons whose working in graphic and composition unit for relations level of demographic features by "How does job satisfaction level of graphic artist and typgrapher in publishing house?". Job satisfaction measure is used by data collection tool. Research group is formed by publishig houses in Ankara that choosed from 32 publishing house personal, 20 graphic artists, 82 typographers form 102 personel. Whose are selected from all 164 workers in order to find of percentages of groups frequency; between working unit and gender to find job satisfaction differences T-Test; to meet differences of groups (One Way ANOVA); Tukey Test is used by to determine differences. At the end of the study, because of differences in job environment and conditions of the publishing houses, the personal who is working in graphics and composition job satisfaction level a meaningful differences is not reached as a result.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :