Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı maddede mükerrir suçlu ile özel tehlikeli suçlular olarak kabul edilen itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi ve örgüt mensubu suçlu hak-kında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edilece-ği, cezanın infazından sonra da denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı be-lirtilmiştir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda tekerrür, şahsa bağlı cezayı artırıcı bir neden olarak kabul edilmişti. Bir suçtan dolayı mahkûm olan şahsın, cezasını tamamen çektikten veya yasal nedenlerle cezanın düşmesinden sonra, Kanunda belirlenen süre içerisinde bir başka suçu işlemesi halinde ikinci suçundan dolayı verilen ceza artırılmaktaydı. 01.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ise tekerrür, cezayı artırıcı bir neden olarak kabul edilmemiş; "Gü-venlik Tedbirleri" kapsamında 58. maddede düzenlenmiştir. Bu çalışmada önce-likle, tekerrür konusu irdelenmeye çalışılmış; tekerrürün tanımı ve hukuki niteli-ği, tekerrürün çeşitleri, tekerrürün koşulları ve sonuçları ele alınmıştır. Tekerrü-rün sonuçları arasında bulunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygu-lanması konularından ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise özel tehlikeli suçlular ve haklarında uygulanacak infaz rejimlerine yer veril-miştir.

Özet İngilizce :

Recidivism and special dangerous criminals are regulated under Article 58 of the Turkish Penal Code (Law No. 5237). It is envisaged under the same law that the sentence imposed on habitual criminals, viewed as the persistent criminal and special dangerous criminals shall be enforced in accordance with the enforcement regime peculiar to persistent criminals and probation shall be applied to them after the enforcement of the sentence. The recidivism under the Old Turkish Penal Code (The Law No. 765) was envisaged as a personal aggravated reason. In case the person sentenced for this crime following the execution of his/her sentence or quashing of his/her conviction committed another crime within the period prescribed in the law, the sentence given for his/her second crime increased. Recidivism is not foreseen as an aggrevated reason under the Turkish Penal Code which came into force on 1 June 2006. It is regulated within the context of security measures under Article 58. Recidivism is examined in the first place in this study. In this context, definition, legal character, types, conditions and results of the recidivism are elobarated. Execution of the sentence which is among the results of the recidivism in accordance with the enforcement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :