Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karşılıksız çek suçunda etkin pişmanlık

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

3167 sayılı Çek Kanunu m. 16c/1-a hükmünde, aynı kanunun 8. maddesi gereğince hamilin zararını karşılamak suretiyle "düzeltme hakkı"nı kullanan keşideciye yargı-lamadan kurtulma olanağı sağlanmış, 4814 s. Kanun'la eklenen 16c maddesiyle, bu hakkın yanı sıra kamu davasının açılmasını engelleyen, düşüren ve cezayı ortadan kaldıran bir neden olarak etkin "pişmanlık hâli" hükme bağlanmıştı. 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1. maddesinde tarif edilen karşılıksız çek suçuna özgü olarak, 6. maddenin birinci fıkrasında, failin karşılıksız kalan çek bedelini yasal faiziyle birlik-te ödeyerek "etkin pişmanlık" göstermesi durumunda hakkında yargılamanın bulun-duğu aşamaya göre kamu davasının açılmayacağı, açılmış kamu davasının düşürüle-ceği veya mahkûm olunan cezanın tüm sonuçları ile ortadan kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylelikle her iki kanun ile tanınan bir olanak olarak etkin pişman-lığın gösterilmesi, -müşteki şikayetinden vazgeçmese bile- karşılıksız çek suçunun failinin cezadan kurtulması sonucunu doğurmaktadır. 5941 sayılı Çek Kanunu m. 6/1 hükmüne göre, etkin pişmanlıktan söz edilebilmesi için, karşılıksız kalan çek bedelinin, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun gereğince ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak olan faizi ile birlikte tama-men ödenmiş olması gerekmektedir. Çalışmamızda, eski çekler açısından 3167 sayılı Çek Kanunu'nun uygulanmasına devam ediliyor olması nedeniyle, bu kanunda düzenlenen "düzeltme hakkının kulla-nılması" (m. 16c/1-a) ve "etkin pişmanlık" (16c) hükümleri de irdelenmiş; 5941 s. Çek K'nın 6/1. maddesinde kaleme alınan "etkin pişmanlık" kurumuna ilişkin "ge-nel açıklamalar"dan sonra "kanundaki düzenleniş şekli" ve "amacı"na yer verilmiş; ardından "kapsamı" geniş yelpazede ele alınmış, daha sonra aşamalarına göre "so-nuçları" ayrıntılı olarak incelenmiştir. Genel bir değerlendirme niteliğindeki "sonuç" kısmıyla çalışmamız noktalanmıştır.

Özet İngilizce :

In our study, the concept of effective remorse, which is arranged in articles 8, and 16c/1-a Check Law No. 3167, and article 6/1 Check Law No. 5941 in relation to bad check crime, is examined in detail. In general, effective remorse is voluntary behaviors of the perpetrator of the crime in order to compensate the results of the crime carried out by him after the completion of the crime. According to Check Act No. 5941, in order to make (speak of) effective remorse, in accordance with the Law on Interest No.3095 the remaining unpaid portion of the check must be paid in full together with the default interest. If effective remorse is demonstrated as stipulated in the law, about the defendant, it is decided not to prosecute during the investigation stage, abatement of the case during the prosecution phase, to eliminate the decision with all of its consequences after the finalization of the decision phase.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :