Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yunushani köyünün (altinözü-hatay) kuzey ve kuzeybatisindaki peribacasi görünümlü sivri doruklu lapya kompleksleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Hatay ilinin, Altınözü ilçe sınırları içerisinde yer alan Yunushanı köyünün kuzey ve kuzeybatısında gelişmiş ilginç sivri doruklu lapya komplekslerinin özellikleri açıklanmıştır. Sütunsu görünüme sahip bu şekiller peribacasına benzemektedirler. Bu çalışmada, peribacası olmamasına rağmen bu şekilde isimlendirilen bu oluşumların, bilimsel anlamda ne olduğunun ortaya konulması, inceleme alanı dahilinde bu şekiller hakkında daha önceden herhangi bir çalışma yapılmaması, bu şekillerin nasıl ve ne şekilde değerlendirilebileceğinin ortaya çıkarılması bakımından önemlidir. Ayrıca sivri doruklu lapya kompleksleri sahanın jeomorfolojik gelişimi hakkında önemli ipuçları vermesi yönüyle de dikkate değer oluşumlardır. Çalışma yöntem olarak daha çok arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Materyal olarak ise 1/25.000 ölçekli ANTAKYA P36-d3 topografya haritası ve ilgili literatürden elde edilen çeşitli ölçeklerdeki jeoloji haritaları kullanılmıştır. Bütün bu materyallerden istifade ederek konuyu daha anlaşılır bir şekilde sunmak amacıyla da CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yardımıyla yeni haritalar oluşturulmuştur. Ayrıca yerel halkla görüşmeler yapılmıştır. Sivri doruklu lapya komplekslerinin sahanın litolojik, klimatik ve jeomorfolojik özelliklerinin ortak etkisinin sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu şekiller peribacası değildir. Bütünüyle hem flüvyal, hem de karstik etmen ve süreçlerin denetiminde oluşmuş şekillerdir. Bu şekillere her yerde rastlanılmaması onları daha da değerli yapmaktadır. Ender rastlanan bu ve benzeri şekillerin eko turizm veya jeomorfoturizm bakımından önemi büyüktür. Bu nedenle şekillerin bulunduğu alanın jeopark veya jeomorfosit gibi koruma statülerinden birine dahil edilmesi hem şekillerin korunması, hem de sürdürülebilir turizm faaliyetleri bakımından yararlı olacaktır. 

Özet İngilizce :

Current study explains the characteristics of interesting pinnacle lapiaz complexes developed in the north and northwest of Yunushanı village located in the borders of Altınözü district, Hatay province. These formations resemble fairy chimneys with their columnar shapes. Providing information about the scientific content of these formations called fairy chimneys although they are not fairy chimneys is important to provide insight as to how and where they can be evaluated since no previous study exists about these formations in the study field. Also, pinnacle lapiaz complexes are noteworthy formations that can give valuable information about the geomorphologic development of the study field. The study is mostly based on field work. 1/25.000 scaled ANTAKYA P36-d3 topography map and geology maps of various scales obtained through related literature were used in the study as materials. Thematic maps were generated with the help on Geographical Information Sysems (GIS) method and techniques. Interviews with the local public were held as well. It was identified that pinnacle lapiaz complexes were formed as a result of common impact of the lithological, climactic and geomorphologic characteristics of the field. These formations which were developed under the impact of both fluvial and karstic elements and processes are not fairy chimneys. The fact that it is not possible to observe these formations everywhere makes them even more valuable. This rare formation and similarly unique formations are highly significant in terms of eco tourism and geomorphotourism. Therefore, providing the area where these formations are situated with the status of protected areas such as geoparks or geomorphosites will be beneficial both in the conservation of these formations and in the provision of sustainable tourism activities. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :