Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatili ilköğretim bölge okulundaki öğrencilerin kişilik özelliklerinin çatişma çözme davranişlarini yordama gücü

Yazar kurumları :
NEÜ1
Görüntülenme :
821
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı YİBO öğrencilerinin kişilik özelliklerinin çatışma çözme davranışlarını ne düzeyde yordadığını incelemektir. Evren, Karaman ili yatılı ilköğretim bölge okulları 2. kademe öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem ise evrenden tesadüfi oranlı küme örnekleme yoluyla seçilen 325 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, Özgüven (1976) tarafından geliştirilen “Hacettepe Kişilik Envanteri” ve Koruklu (1998) tarafından geliştirilen “Çatışma Çözme Davranışı Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. YİBO öğrencilerinin genel uyum özelliklerinin, çatışma çözmede problem çözme ve saldırganlık davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Genel uyum özellikleri, problem çözme davranışının yüzde beşlik kısmını açıklarken, saldırganlık davranışının yüzde on üçlük kısmını açıklamaktadır. Problem çözme davranışı üzerinde aile ilişkileri, saldırganlık davranışı üzerinde de antisosyal eğilimlerin en fazla etkiye sahip olan değişkenler olduğu görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The purpose of this research is examining what level students of YİBO’s personality traits procedure conflict resolution behaviors. Population is consisting of students in secondary stages who are receiving education in regional boarding primary schools in Karaman province. Sample is composed of 325 students who are selected by randomly proportional group. Datums are collected by “Hacettepe Personality Iventory” that was improved by Özgüven in 1976 and “Conflict Resolution Behavior Identification Scala” that was improved by Koruklu in 1998. YIBO students’ general compliance properties are established as a significant predictor of problem solving and agressive behaviors in conflict resolution. General compliance properties explains five persent of problem solving behaviors and thirteen persent of agressive behaviors. On solving problem behavior, the most effective changeable is family relationship and on agressive behavior the most effective changeable is antisocial inclinations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :