Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekerlemelerin eğitim-öğretim sürecinde kullanimina yönelik ilköğretim öğrencilerinin görüşleri sivas ili örneği

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Nursery rhymes that are one of the most important instruments in vocabulary are getting abstracted from the educational process day by day. It is explicit that nursery rhymes presented in the poetic narrative form jibing with our society and make sense of our affective learning influence positively melodic and rhythmic progress in addition to individual language skills on the behalf of linguistic. The study aims to find out the views of the primary school students on the nursery rhymes that are faced in their educational period. The study is based on the descriptive survey method and the sample consists of 216 seventh grade students selected randomly from three primary schools in 2010-2011 educational periods in Sivas. The instrument to collect the data is a 20 question survey that is developed by the researcher. At the end of the research, it is found out that most of the students have positive views towards the usage of nursery rhymes in educational period. It is determined that girls have more positive views towards the effects of nursery rhymes in Turkish language skills than boys. Also, it is determined that there is a positive correlation between parents’ education and the views of the students. Depending on the research findings, some suggestions to bring into prominence of the nursery rhymes in educational area are made

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Söz varlığımızın önemli araçlarından olan tekerlemeler eğitimsel hayattan giderek soyutlanmaktadır. Toplumsal genetiğimizle örtüşen şiirsel anlatı formunda sunulan, duyuşsal öğrenmelerimize anlam veren tekerlemelerin; sözellik adına bireysel dil becerilerinin yanı sıra, melodik ve ritmik gelişimleri olumlu yönde etkileyeceği aşikârdır. İşte bu çalışmayla eğitim kurumlarımızda uygulanmakta olan resmi eğitim programlarının dışında kalan, ancak geçmişten günümüze Türk kültür coğrafyası içerisinde önemli bir yere sahip olan tekerlemelerin eğitimsel uygulamalara yansıyan yönünün öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmayla, ilköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatında karşılaştıkları tekerlemelere ilişkin görüşlerinin ne olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak betimsel nitelikli tarama modelinde bir araştırma olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sivas ili evrenininden random yöntemiyle belirlenmiş üç ilköğretim Okulu’na devam eden 216 yedinci sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin görüşlerini belirlemek üzere araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin çoğunluğu tekerlemelerin eğitim-öğretim sürecinde kullanımına yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre tekerlemelerin Türkçe dil becerisine etkisine ilişkin daha olumlu görüş bildirdikleri saptanmıştır. Ayrıca anne ve baba eğitim düzeyi ile öğrencilerin görüşleri arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan günlük hayatta tekerlemelerin kullanımına ilişkin aile içerisinde yeterli eğilimin olmadığı ve giderek unutulmaya yüz tutuğu bilinmektedir. Araştırma bulgularına dayanarak, tekerleme kültürünün eğitimsel ortama kazandırılması ile ilgili projeler yapılması, eğitim programındaki ders içeriklerinin tekerlemelerle ilişkilendirilerek işlenmesi gibi öneriler sıralanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :