OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE KONNO-YAMAZAKİ MODELİ YAKLAŞIMI ve İMKB MALİ SEKTÖR HİSSE SENETLERİNE UYGULANMASI

Hisse senetlerine tek tek yatırım yapmak yerine birden çok sayıda hisse senedinden oluşan bir portföye yatırım yapmak riski büyük ölçüde azaltacaktır. Portföy seçim modelleriyle farklı getiri ve risk düzeylerinde çok sayıda portföy oluşturmak mümkündür. Böylece yatırımcıya riske bakış açısına uygun portföyler önermek sözkonusu olabilmektedir. Temeli Markowitz’in Ortalama Varyans Modeline dayanan portföy modellerinin farklı yöntemlerle çözümlemeleri bulunmaktadır. Bu modellerden Konno-Yamazaki Modeli, beklenen getiri oranının analist tarafından öngörüldüğü durumlarda, minimum riske sahip portföyleri kendisi oluşturan bir modeldir. Modelde amaç fonksiyonu olara, risk ölçütü olan “mutlak değer ” kullanılmaktadır. Bu çalışmada IMKB mali sektörüne ait hisse senetlerinden Konno-Yamazaki modeli kullanılarak optimal portföyler oluşturulması konusu ele alınmıştır. Çalışmada önce portföy optimizasyonu modellerinin gelişimi üzerinde durulmuş, ardından Markowitz modeli kullanılarak Konno ve Yamazaki modelinin amaç fonksiyonu geliştirilmiştir. 01.01.2004-31.05.2007 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ’nda işlem gören mali sektöre ait hisse senetlerinden Konno ve Yamazaki Modeli kullanılarak optimal portföy oluşturulmuştur. Modelin çözümü için bilgisayar programı olarak MPL for Windows 4.2 kullanılmıştır.

A KONNO AND YAMAZAKI APPROACH TO PORTFOLIO SELECTION AND ITS APPLICATIONS TO İMKB FINANCIAL SECTOR SHARES

It mainly decreases the risk to invest money in a portfolio which contains multiple shares more than investing money in single parts of shares.It is possible to compose multiple portfolios in different earning yields and risk levels with portfolio selection models .Thus, it can be the case to suggest portfolios which are suitable for the investor’s point of view. There are analyses with different methods of portfolio models which depends on Markowitz’s Mean Variance Model. One of these models, Konno Yamazaki,is a model that composes the portfolios with minimum risk in case the analyst predicts the expecting return rate. In the model absolute value which is the risk criteria is used as the objectice function.In this study, it’s tried to constitute the optimal portfolio of IMKB financial sector’s growth stocks using Konno-Yamazaki model. At the begining of the study, we left a mark on the developing of optimization models, then using the Markowitz Model, we developed the objective function of Konno-Yamazaki model. An optimal portfolio of the shares which belongs to financial sector and trade on İstanbul Stock Exchange bear the date of 01.01. 2004 - 05.31.2007 is composed using Konno and Yamazaki Model. We used to MPL for Windows 4.2 programme for solving the Model.