Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerindeki güdülenmelerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi Coğrafya Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerine ilişkin güdülenmelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu araştırmada, öğrencilerin coğrafya derslerine ilişkin güdülenmelerinin cinsiyete, okul türüne ve sınıf seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Isparta ilinin merkez ilçesindeki farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 481 öğrenci oluşturmuştur. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmadaki verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerindeki içsel güdülenmeleri ile dışsal güdülenmeleri arasında anlamlı bir fark vardır. Ayrıca, öğrencilerin coğrafya dersindeki güdülenmeleri ile cinsiyet, okul türü ve devam ettikleri sınıf seviyesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This research was carried out to determine the secondary school students’ motivations towards geography lessons. In this research whether students’ motivations towards geography lessons differ according to gender, school type and grade levels or not were examined. The sampling of the study is the 481 students in different types of schools in the center of Isparta Province. In the analysis of the research data t test and one way variant analysis were used along with descriptive statistics through survey model. As the result of the study there has been a meaningful difference between inner motivation and outside motivation in geography lessons. Also there has been a meaningful difference according to research students’ motivation levels and genders, school types and grade levels in geography lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :