Karapara Aklamanın (Politik) Araçları: Yolsuzluk, Organize Suç ve Mücadelede Mali Önlemler

Yolsuzluk, organize suçlar ve karapara aklama dünyanın en istikrarlı büyüyen sorunları olmaya devam etmektedir. Birbirinden beslenen ve desteklenen bu olguların ayrı ayrı sorunlarmış gibi ele alınması yerine, bağlantıları olabileceğinin kabul edilip, biriyle mücadele için geliştirilecek stratejilerin diğerinin azaltılmasında da etkili olabileceğinin farkına varılması gerekmektedir. Literatürde tüm yönleriyle derinlemesine ele alınan konuların bağlantılarının tespiti, mücadele önlemleri geliştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, yolsuzluk, organize suç ve karapara aklama arasındaki bağlantıları vurgulayıp, vergisel araçlarla geliştirilebilecek mücadele stratejileri belirlemektir.

The (Political) Tools of Money Laundering: Corruption, Organized Crime and Fiscal Measures in The Fighting

Corruption, organized crime and money laundering keep going to be the most stable growing problems in the world. This matters are fed and supported with each other. It is needed that to accept they are related with each other, and they are dealt with together instead of separately. When developing strategies to combat one of them, it should be recognized that these strategies may be effective in reducing the other one. It is important that to determine the connection between these facts concerned deeply in all aspects in the literature to develop combating precautions. The aim of our study is to emphasize the connections between corruption, organized crime and money laundering and determine the combating strategies developed by taxation tools.

Kaynakça

Abbink, K. (2000). “Fair Salaries and the Moral Costs of Corruption”, Bonn Econ Discussion Papers, DP 1/2000, March, 1-5.

Ackerman, S. R. (1997). “The Political Economy of Corruption”, Ed. K. A. Elliot, Corruption and the Global Economy, Institute for International Economics, June, Washington DC. Ai, L. (2012). “A Cost-Effective Strategy of Implementing International Anti-Corruption Initiatives: Enhancing the Role of Anti-Money Laundering in Combating Corruption”, Journal of Money Laundering Control, 16(1), 83-90.

Akdede, S. H. (2006). “Kültürel Çeşitlilik, Global Politik Şiddet ve Kamu Harcamaları: Bir Global Kamusal Mal Perspektifi”, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Yayın no:1, 10-14 Mayıs, Antalya, 240-251.

Alexander, R. (2009). “Corruption as a Financial Crime”, Company Lawyer, 30(4), 98-104.

Alıcı, B. ve Yıldız, H. (2012). “Küresel Kamusal Bir Mal Olan Çevrenin Korunmasında Karbon Vergisi ve Etkinliği”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, No: 11, 55-64. Aluko, A. and Bagheri, M. (2012). “The Impact of Money Laundering on Economic and Financial Stability and on Political Development in Developing Countries: The Case of Nigeria”, Journal of Money Laundering Control, 15(4), 442-457.

Ampratwum, E. F. (2008). ‘‘The Fight Against Corruption and its Implications for Development in Developing and Transition Economies’’, Journal of Money Laundering Control, 11(1), 76-87.

Andreoni, J., Brain E. and Feinstein, J. (1998). “Tax Compliance”, Journal of Economic Literature, XXXVI, 818-860.

Assiotis, A. and Kapardis, M. K. (2014). “Corruption Correlates: the Case of Cyprus”, Journal of Money Laundering Control, 17(3), 260-268.

Aydın, B. (2006). “Kayıtdışı Ekonomi- Vergi Denetimi- İdari Yapı-7”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 15 Mayıs.

Bardhan, P. (1997). “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature, 35, 1320-1346.

Bayar, G. (2007). “Türkiye’de Yolsuzluğun Nedenleri Ekonometrik Bir İnceleme”, TEK, Tartışma Metni 2007/3, http://www.tek.org.tr, (15.07.2008).

Boorman, J. and Ingves, S. (2001). “Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering”, IMF Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Departments, www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.pdf, (15.11.2014). Brody, R. G. and Kiehl, K. A. (2010). “From White-Collar Crime to Red-Collar Crime”, Journal of Financial Crime, 17(3), 351-364.

Brody, R. G. and Luo, R. (2009). ‘‘Fraud and White-Collar Crime: A Chinese Perspective’’, Cross Cultural Perspective, 16(3), 317-326.

Buscaglia, E. and Dijk J. V. (2003). “Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector”, http://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3_Art1.pdf, (08.11.2014). Caneppele, S., Calderoni, F. and Martocchia, S. (2009). “Not Only Banks: Criminological Models on the Infiltration of Public Contracts by Italian Organized Crime”, Journal of Money Laundering Control, 12(2), 151-172.

Canestri, D. (2014). “The 2012 Italian Anti-corruption Law in Light of International Best Practices”, Journal of Financial Crime, 21(3), 264-309.

Cartier-Bresson, J. (1997). “Corruption Networks, Transaction Security and İllegal Social Exchange”, Political Studies, 45, 463-476.Celentani, M. and Ganuza, J. J. (2001). “Organized vs. Competitive Corruption”, Economics Working Papers 526, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra: 1-24.

Charap, J. and Harm, C. (1999). “Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State”, IMF Working Paper, No: 99/91, 1-24. Çakır, A. (2006). “Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi”, Bankacılar Dergisi, (56), 42-46.

De Koker, L. (2011). “Money Laundering in South Africa”, www.iss.co.za/Pubs/CReports/1DeKokerProjectPaper.pdf, (15.11.2014).

De Maria, B. (2008). ‘‘Neo-colonialism Through Measurement: A Critique of the Corruption Perception Index’’, Critical Perspectives on International Business, 4(2-3), 184-202.

Dion, M. (2010). “What is Corruption Corrupting? A Philosophical Viewpoint”, Journal of Money Laundering Control, 13(1), 45-54. Dion, M. (2013). “Uncertainties and Presumptions about Corruption”, Social Responsibility Journal, 9(3), 412-426.

Emek, U. (2005). “Kamu Yönetişiminde Yeniden Yapılanmanın Etik Temelleri”, http://www.sbe.yildiz.edu.tr/etiktemeller.pdf, (22.08.2010). Gallant, M. M. (2007). “Tax and Terrorism: A New Partnership?”, Journal of Financial Crime, 14(4), 453-459.

Gediz Oral, B. (2009). Yolsuzluk-Türk Vergi Sistemi İlişkisi ve Mücadele Stratejileri, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Gediz Oral, B. (2011), “Yolsuzlukla Uluslararası Alanda Mücedele ve Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsal Yapısı”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXX(I), 163-192.

Gediz Oral, B., Arpazlı Fazlılar, T. ve Koç, Ö. E. (2015). “Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Bir Öneri: Vergi Denetim Üst Kurulu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), 119-149. Goede, M. (2013). “Transnational Organized Crime (TOC) and the Relationship to Good Governance in the Caribbean: Transnational

Organized Crime Democracy (TOCD)”, International Journal of Development Issues, 12(3), 253-270.

Goudie, A. and Stasavage, D. (1997). “Corruption: The Issues”, OECD Technical Papers, No. 122, 1-56.

Gökbunar, A. R. (1997). “Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bolumu Yayını (Prof. Dr. Nezihe Sonmez’e Armağan), 301-324.

Gökbunar, A. R. (2010). Organize Suçlarla Mücadelede Sivil Silah: Vergi, Yayın No: 94, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Güner, A. (1998). “Vergi Afları: Vergiye Uyum İlişkisi Üzerine”, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 10, (Prof. Dr. Salih Şanver’e Armağan), İstanbul.http://www.muhasebenet.net/mh-1510_turmob%20tan%20vergi%20yargisi%20icin%20vergitay%20onerisi.html, (23.10.2008). James, S. and

Alley, C. (2002). “Tax compliance, self-assessment and tax administration”, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26906/, (25.02.215).

Kempa, M. (2010)."Combating White-Collar Crime in Canada: Serving Victim Needs and Market Integrity", Journal of Financial Crime, 17(2), 251-264.

Kimuyu, P. (2007). ‘‘Corruption, Firm Growth and Export Propensity in Kenya’’, International Journal of Social Economics, 34(3), 197-217.

Kirmanoğlu, H., Yılmaz, B. E. ve Susam, N. (2006). “Maliye Teorisinin Çıkmazı. Küresel Kamusal Mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı)”, 21. Türkiye Maliye Sempozyumu: Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10- 14 Mayıs, Antalya.

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption, Berkeley, CA: University of California Pres.

Klitgaard, R. (1998). “International Cooperation Against Corruption”, Finance&Development, http://www.worldbank.org/fandd/english/0398/articles/080398.html, (23.07.2008).

Krueger, A. O. (1974). “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”, American Economic Review, 64, 291-303.

Kugler, M., Verdier, T. and Zenou, Y. (2004). “ Organized Crime, Corruption and Punishment”, University of Souhthamton Discussion Papers in Econmic and Econometric, 0407, http://www.socsci.soton.ac.uk/economics/Research/Discussion_Papers, (29.11.2008). Martinez-Vazquez, J., Del Granado, Javiel A., and Boex, J. (2007). Fighting Corruption in the Public Sector Contributions to Economic Analysis, 284.

Mauro, P. (1995). “Corruption and Growth”, Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.

Mauro, P. (1998). “Corruption and the Composition of Government Expenditure”, Journal of Public Economics, 69(2), 263-279.

McDowell, J. and Novis, G. (2001). “The Consequences of Money Laundering and Financial Crime”, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, May, (26.11.2014). Mendes, C. and Oliveira, J. (2012). “Money Laundering and Corrupt Officials: a Dynamic Model”, Journal of Money Laundering Control, 16(1), 55-61.

Méon, P.-G. and Sekkat, K. (2005). “Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth?”, PublicChoice, 122(1/2), 69-97. Mugarura, N. (2010). “The Effect of Corruption Factor in Harnessing Global Anti-money Laundering Regimes”, Journal of Money Laundering Control, 13(3), 272-281.

Mumford, A. and Alldridge, P. (2002). “Taxation as an Adjunct to the Criminal Justice System”, British Tax Review, 6, 458. Nicati, C. and Daams, C. A. (2006). “Organised Crime Menaces Legitimate Business and Might Lead to Corruption: Reflections from a Swiss Perspective”, Journal of Financial Crime, 13(2), 195-201.

Oxfam (2000). Tax Havens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradiction, Policy Paper, Chapter 2, Department of Oxfam, Belfast, available at: www.oxfam.org.uk, (14.11.2014).

Özsemerci, K. (2000). “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 58, Temmuz- Eylül, 3-20. Palmer, M. (2000). “Records Management and Accountability Versus Corruption, Fraud and Maladministration”, Records Management Journal, 10(2), 61-72.

Passas, N. (2002). “Organized Crime and The Corruption of State Institutions”, Prepared by Bill Lahneman and Matt Lewis, Summary of Proceedings The Inn and Conference Center University of Maryland, College Park, MD, November 18, http://www.cissm.umd.edu/papers/files/organizedcrime.pdf, (29.11.2008).

Purohit, M. C. (2007). “Corruption in Tax Administration”, Performance Accountability And Combating Corruption, Public Sector Governance and Accountability Series, Edited by Anwar Shah, The World Bank, ISBN- 13: 978-0-8213-6941-8, 285-301.

Pürsünlerli Çakar, E. ve Saraçoğlu, F. (2014). “Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Yeni Bir Model: Vergi Polisi Müessesesi (Fransa Örneği)”, İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), 51-68.

Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25269.

Reuter, P. (2002). “Organized Crime and The Corruption of State Institutions”, Prepared by Bill Lahneman and Matt Lewis, Summary of Proceedings The Inn and Conference Center University of Maryland, College Park, MD, November 18, http://www.cissm.umd.edu/papers/files/organizedcrime.pdf, (29.11.2008).

Rijkeghem, C. Van and Weder, B. (1997). “Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption?”, IMF Working Paper, No: 97/73, 1-56. Schlenther, B. (2013). “The Taxing Business of Money Laundering: South Africa”, Journal of Money Laundering Control, 16(2), 126-141.

Sharman, J. C. and Chaikin, D. (2009). “Corruption and Anti-Money Laundering Systems: Putting a Luxury Good to Work”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 22(1), 27-45.

Shelley, L. (2002). “Organized Crime and The Corruption of State Institutions”, Prepared by Bill Lahneman and Matt Lewis, Summary of Proceedings The Inn and Conference Center University of Maryland, College Park, MD, November 18, http://www.cissm.umd.edu/papers/files/organizedcrime.pdf, (29.11.2008).

Shelley, L. (2007). “The Government Bureaucracy, Corruption and Organized Crime: Impact on the Business Community.” In Kathryn Hendley, ed., Remaking the Role of Law: Commercial Law in Russia and the CIS. Huntington, N.Y: Juris, http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/shelly%2808-08-06%29.htm, (29.11.2008).

Shleifer, A., and Vishny, R. W. (1993). “Corruption”, The Quarterly Journal of Economics, 108, 519-617.

Svensson, J. (2005). “Eight Questions about Corruption”, Journal of Economic Perspectives, 19(3), 19-42.

Şahan, Y. (2010). “Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Politikası”, http://www.denetde.org.tr/makaleler/Makaleler.html, (20.02.2010).

Tanzi, V. (1997). “Corruption in the Public Finances”, Paper presented at the Eighth International Anti-Corruption Convention, Lima, Peru, 1997, http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/vtanzi.html, (06.08.2008).

Tanzi, V. (1998). “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures”, IMF Working Paper, No: 98/63, 1-39.

Tanzi, V. (1999). “Governance, Corruption and Public Finance: An Overwiew”, Governance, Corruption and Public Finacial Management, Edited By Salvatore Schiavo-Campo, ISBN: 971-561-248-2, 1-17.

Tullock, G. (1967). “The Welfare Costs of Tariffs, Monopoly, and Theft”, Western Economic Journal, 5, 224-232.

Turan, D. (2010). Küresel Kamusal Mallar ve Finansman, 1. Baskı, Şubat, Bursa: Dora Basım Yayın.

TESEV (2014). Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme Raporu, TESEV YAYINLARI ISBN: 978-605-5332-67-9, Aralık.

Wagabi, H. E. (2013). “Fighting Corruption Successfully”, The TQM Journal, 25(5), 577-579. Waris, A. and Abdul Latif, L. (2014). “The Effect of Tax Amnesty on Anti Money Laundering in Bangladesh”, Journal of Money Laundering Control, 17(2), 243-255.

Williams, P. (2002). “Organized Crime and The Corruption of State Institutions”, Prepared by Bill Lahneman and Matt Lewis, Summary of Proceedings The Inn and Conference Center University of Maryland, College Park, MD, November 18, http://www.cissm.umd.edu/papers/files/organizedcrime.pdf, (29.11.2008). Yalçın, A. Z. (2009). “Küresel Çevre Politikalarının Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 288-309.