Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi (nitel bir araştırma)

Yazar kurumları :
Fırat Ü. Eğt. Fak. Eğt. Bil. Böl. 1, Fırat Ü. Eğt. Bil. Ens. Eğt. Programları ve Öğretim2
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ilköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya 5 erkek, 3 bayan olmak üzere toplam 8 birleştirilmiş sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi yöntemi kullanılarak toplanan veriler, hayat bilgisi dersi öğretim programı ile ilgili olarak "öğretim programının ögeleri", "hayat bilgisi dersi öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara dayalı olarak geliştirilen öneriler" temaları etrafında hazırlanan sorularla şekillenmiştir. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; hayat bilgisi dersi öğretim programını uygularken sorunlar yaşadıklarını, hayat bilgisi dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflara göre yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Son olarak da araştırma bulgularına dayalı olarak; hayat bilgisi öğretim programı kazanımları, birleştirilmiş sınıfların çevre koşulları gözetilerek yeniden düzenlenmeli, hayat bilgisi öğretim programının içeriği birleştirilmiş sınıfların koşulları düşünülerek belirlenmeli, birleştirilmiş sınıflardaki seviye farklılığının sebep olduğu güçlükleri gidermek için, her sınıf seviyesine uygun etkinliklere ve ölçme-değerlendirme araçlarına yer verilmeli gibi önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the views of multigrade classroom teachers on life sciences curriculum. 5 males and 3 females, total of 8 multigrade classroom teachers participated in the study. Qualitative research design has been used in the research. Datum collected with focus-group interview methodology shaped with questions formulated around the themes "elements of the curriculum‟ and "problems and recommendations to the application of life sciences curriculum‟. According to the findings of the study, teachers stated that they have difficulties on implementing curriculum of life sciences and for multigrade classes, a restructured curriculum is required. Finally, according to the findings of the study, suggestions made like: Gains of the life sciences curriculum should be restructured with conditions of the multigrade classrooms taken into account, contents of the life sciences curriculum should be re-established according to the requirements of the multigrade classrooms and in order to eliminate the adverse effects caused by grade differences in the classroom of the multigrade classrooms, appropriate measurement and evaluation tools and classroom activities should be designed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :