Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin kendilerini yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmalarını sağlamak için öğretim programlarında yazılı anlatım derslerine yer verilir. Bu derslerde yapılan yazılı anlatım etkinliklerinde genellikle öğrencilere yazma ürünlerinin niteliği ile ilgili yeteri kadar dönüt verilmez ve yazma süreci belli aralıklarla öğretmenler tarafından gözden geçirilerek öğrencilere dönüt verilmediği için doğrusal ilerler. Bu geleneksel yazma eğitimi anlayışında öğrencilerin yazma ürünlerinin şekilsel özellikleri; yazının okunaklığı yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Oysa iyi bir yazma ürünü ortaya koymak iyi tasarlanmış, belli aralıklarla izlenerek yönlendirilmiş bir yazma süreci ile elde edilebilir. Sürece dayalı yazma eğitimi çalışmalarında öğretmenler, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için yazma sürecinin belli aşamalarında yazılarının gelişimleri hakkında onlara dönütler verir. Yazma sürecinin bir aşamasını tamamlamadan diğer aşamaya geçmelerine izin vermez, nerede, neyi, eksik yaptıklarını göstererek yazma süreci hakkında bilişsel farkındalık edinmelerini sağlar. Bu araştırmada, hazırlık, plan, düzenleme, düzeltme ve yayınlama aşamalarını içeren sürece dayalı 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini ve yazılı anlatıma karşı tutumlarını geliştirmeye etkisi incelenmiştir. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelde desenlenmiştir. Batı Karadeniz'de bulunan iki üniversitenin Türkçe öğretmenliği 1. sınıfları araştırmada örneklem alınmıştır. Sürece dayalı 12 haftalık deneysel uygulama sonunda 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin öğretmen adaylarının hem yazılı anlatım becerilerini hem de yazılı anlatıma karşı tutumlarını anlamlı düzeyde geliştirdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Writing courses are included into teaching programs in order to help students express themselves through writing and acquire writing skills. However, in writing activities done in these courses the students are not supplied with adequate feedback about the quality of the written texts they produced. Moreover, writing process moves linear as the students are not supplied with feedback given regularly after the observation of teachers. The formal qualities such as readability of the text, obedience to correct punctuation rules are important for this traditional writing concept. Nevertheless, producing a well-written text requires a planned process which must be oriented through regular observations. Teachers, in the writing education activities based on process, give feedback to students about the development of their writing to improve their writing skills in certain steps. They do not allow the students pass to the next step before the previous one has been achieved and provide students with a cognitive conscious on the writing process by displaying them what or where something missing occurs. In the present study, the effect of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model, which includes preparation, planning, arranging, correcting and publishing steps, on students written expression skills and developing their attitudes towards written expression were examined. The study was designed as an experimental model involving a pre-test, a post-test and a control group. The samples are freshman students of Turkish education departments of two universities from Western Black Sea. At the end of a twelve-week experimental application process it was found out that 4+1 Planned Writing and Evaluation Model develops both the written expression skills of preservice teachers and their attitudes towards written expression at a meaningful level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :