Cilt: 2 Sayı : 1
d
Protez temizleme solüsyonlarının hassas bağlantılı protezlerde matris tutuculuğuna etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of denture cleansers on matrix retention of precision attachment partial dentures
Umut Cakan,Tuba Yılmaz,Haluk Barış Kara

1.4K 129

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hareketli protezlerin temizlenmesinde kullanılan ağız gargarasının ve üç değişik protez temizleme ajanının, plastik hassas bağlantı matrislerinin tutuculuğuna etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda bir kontrol ve dört test grubunda (n=10) olmak üzere örnekler toplam 6 aylık kullanım süresine eşit olacak şekilde, su (kontrol), Corega, Protefix, %5’lik NaOCl ve Listerine gargara içinde bekletildi. Tüm örnekler sıra ile matris yerleştirici alet kullanılarak test düzeneğine yerleştirildi ve üniversal test cihazında 0,5 cm/dk kafa hızı ile çekme testine tabi tutuldu. Parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey HSD testi kullanıldı. Anlamlılık p < 0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Solüsyon gruplarına göre tutuculuk ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.01). NaOCl solüsyonunun tutuculuk ortalaması Su (p:0.015), Corega (p:0.005), Protefix (p:0.015) ve Listerine (p:0.005) solüsyonlarının ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p < 0.01). Diğer solüsyon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p > 0.05). Sonuç: Test koşulları dahilinde matrislerin tutuculuğunda artışa yol açtığı için hassas bağlantılı hareketli protezlerin temizliğinde NaOCl kullanımı önerilebilir.
Background: The aim of this study was to evaluate the effect of the various denture cleansers on retention of plastic precision attachment matrices in partial removable dentures.Methods: One control and four test groups (10 pairs each) of matrices (Bredent VKS-SG) were soaked for the equivalent of 6 months of clinical use in the following solutions: Water (control), Corega, Protefix, 5% Sodium hypochlorite (NaOCL, 1:10 diluted) and Listerine mouthwash. A universal testing machine set at a crosshead speed of 0,5 cm/min was used to perform one pull. The peak load-to-dislodgement was recorded to reflect changes in the retention of the matrices after soaking. Data were analyzed by one-way ANOVA followed by Tukey’s Honestly Significant Difference test. A p < 0.05 was considered significant.Results: Denture cleansing solutions tested significantly affected the retentive values of matrices (p < 0.01). NaOCl increased the retentive values of the matrices (19,02±2,26 N) when compared to the control group (15,67±2,75 N). There was no significant difference in the retentive values of attachments soaked in Corega, Protefix or Listerine when compared to the control group.Conclusion: The use of NaOCl may be recommended for cleaning of the removable partial dentures with precision attachments because of its increasing effect on the retentive values of the matrices within the limitations of the test conditions.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Al Habashneh R , Qubain TG , Alsalman W, Khader Y, 2014. The Effect of Listerine Mouthwash on Dental Plaque, Gingival Inflammation and C - reactive protein (CRP). Dentistry, 4:191.