Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The research of primary school second stage students’ parents’ attitudes related to course of physical education according to their education levels

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Department of Physical Education and Sport Teaching, Faculty of Education, Kırıkkale University1, Ministry of National Education, Physical Education and Sport Teacher2
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

In this study the relationship between educational levels of primary school second stage students' parents and their attitudes related to Course of Physical Education and Sports was analysed. The samples were randomly chosen from 7 primary schools; 389 female and 384 male students attended voluntarily. For measuring the attitudes of children, "the scale of Primary school second stage students' attitudes related to Course of Physical Education" was used. The scale consists of two sections. The first section consists of 12 items about personal information and the second section consists of 20 items with the type of 5 point likert scale about the attitudes related to Course of Physical Education. Firstly, the frequency distribution of the data was measured within descriptive statistics and crosstab values were examined. In the study, correlation analysis was made between the 3 factors created by factor analysis (interest to the course, attitude to the teacher, course hour) and the education level of the children's parents. For the paired comparison in independent samples, t-test and one-way analysis of variance-ANOVA were carried out. For the significant difference at the results of one-way ANOVA analysis, Post-Hoc test was used for designating which group caused this difference. Meaningful differences were observed between the parents' education levels and the attitudes of them related to Course of Physical Education and between the students' interests to Course of Physical Education and the attitudes related to course hour.

Özet İngilizce :

Çalışmada ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin annelerinin ve babalarının eğitim durumlarıyla beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya örneklem olarak random yöntemiyle seçilen 7 ilköğretim okulundan; 389 kız ve 384 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için geliştirilen "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilere ilişkin 12 maddeden, ikinci bölüm ise beden eğitimi dersine yönelik tutumlara ilişkin 5'li likert tipi 20 maddelik ölçekten oluşmaktadır. İlk olarak tanımlayıcı istatistikler kapsamında verilerin frekans dağılımları alınmış ve çapraz tablo değerlerine bakılmıştır. Çalışmada faktör analizi sonucu oluşturulan 3 faktör (derse ilgi, öğretmene karşı tutum, ders saati) ve öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu arasında korelasyon analizi yapılmıştır. İkili karşılaştırmalar için bağımsız iki örnek t-testi (independent samples t-test) ve varyant analizlerinden tek yönlü-ANOVA yöntemi uygulanmıştır. Tek yönlü-ANOVA analizi sonuçlarında anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda ise bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc testlerinden yararlanılmıştır. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeylerine göre beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasında, beden eğitimi dersine gösterdikleri ilgiyle beden eğitimi ders süresine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :