Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of the social skill levels of the horseman jereed players with respect to diffrent variables

Yazar kurumları :
School of Physical Education and Sport, Ağrı İbrahim Çeçen University1, School of Physical Education and Sport, Karadeniz Technical University2, School of Physical Education and Sport,
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to evaluate the social skill levels of the horsemen jereed players in Turkey. 330 players from different cities in Turkey have attended to the research. Social Skills Inventory developed by Riggio in 1986 has been used to evaluate the social skill levels of the players. This inventory which is a self-identifying test tool consisting of 90 terms was translated in to Turkish by Galip Yüksel in 1993. Grade point averages, minimum and maximum grades, standard deviation and range values have been calculated as the identifying parameters to evaluate and analyze the data obtained from SBE and personal information forms collected from the players attending to study. Independent groups T test and analyses of variance (ANOVA) have been used to determine if the data provided in the forms like the age, education, life quality and marital status of the players have a considerable effect on their social skill levels. In conclusion, it is seen that jereed players have mid-level social skills both in general and sub-dimensions. Moreover, it has been concluded that the social skills levels of the ones who are single (p=0,005) , under 21(p=0,000- p=0,013- p=0,002) or over 42 (p=0,000- p=0,026), university graduate (p=0,000- p=0,000) and living under good (p=0,001- p=0,000) to very good life standards (p=0,000- p=0,000 ) have better social skills levels than those who're married, over 21 or under 42, high school, junior or middle school graduate, living under bad to very bad life standards.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki atlı cirit sporcuların sosyal beceri düzeylerini incelemektir. Araştırmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 330 atlı cirit sporcusu katılmıştır. Atlı cirit sporcuların sosyal beceri düzeylerini ölçmek için 1986 yılında Riggio tarafından geliştirilen sosyal beceri envanteri (SBE) kullanılmıştır. Kendini tanımlama türünden bir ölçme aracı olan ve 90 maddeden oluşan bu envanter 1993 yılında Galip Yüksel tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Araştırmaya katılan atlı cirit sporcularına uygulanan kişisel bilgi formu ve SBE'den elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizinde; ölçeğin 6 alt boyutu ve toplam puanları için tanımlayıcı istatistikler kapsamında yer alan puanların aritmetik ortalamaları, minimum ve maksimum puanlar, standart sapma değerleri ve ranj değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada kişisel bilgi forumunda yer alan sporcuların yaş, eğitim durumu, refah seviyesi ve medeni hallerinin sosyal beceri düzeylerine yönelik puanlarının birbirinden anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemek için bağımsız guruplar T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Atlı cirit sporcularından bekâr olanların evli olanlara göre (p=0,005), 21 yaş altı (p=0,000- p=0,013- p=0,002) ve 42 yaş üzeri olanların (p=0,000- p=0,026) diğer yaş aralıklarında bulunanlara göre, Eğitim düzeyi lisansüstü olanların (p=0,000- p=0,000) ilköğretim ve lise mezunu olanlara göre, İyi (p=0,001- p=0,000) ve Çok iyi refah seviyesine sahip olanların (p=0,000- p=0,000 ) çok kötü ve kötü refah seviyesine sahip olanlara göre sosyal beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan atlı cirit sporcularının hem sosyal beceri düzeylerinin genelinde, hem de alt boyutlarında orta düzeyde sosyal beceriye sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :