Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, 2011- 2012 eğitim ve öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında beden eğitimi öğretmenlik bölümünde üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören, 132 bayan, 218 erkek olmak üzere toplam 350 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çoklar (2008) tarafından geliştirilen “Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterlikleri Ölçeği” kullanılmış olup ölçeğin alfa güvenirlilik katsayısı .80’dir. Toplanan veriler üzerinden yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve tek yönlü Varyans analizi testi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16 istatistik program ile yapılmış olup, değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0,05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırmada genel olarak beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojileri standartları ile ilgili öz yeterliklerinin yüksek olduğu, cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının özyeterliklerini etkilemediği tespit edilmiştir. Sonuçlarda ayrıca üniversite değişkenine göre öğrencilerin “sosyal, etik, yasal ve insani konular” alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine whether the self-sufficiency of prospective physical education teachers regarding the educational technology differ accordingly to the gender and graduation variables. The nature of the study consists of 350 prospective teachers in total including 132 female and 218 male teachers studying in the third and fourth grades in the vocational schools of physical education and sports in AhiEvran University, Sutcu Imam University, Gaziantep University and Gazi University within 2011-2012 academic years. As the data collection tool, “The Self-Sufficiency Scale for Educational Technology Standards” developed by Coklar (2008) is used in the study whereas the alpha reliability coefficient of the scale equals to .80. The percentage, arithmetic mean, t-test and single direction variance analysis are applied on the collected data. On the other hand, the analysis of data acquired in the study is conducted through the SPSS 16 statistical software whereas the significance level of 0.05 is considered for the relations and differences between variables. In the study, the self-sufficiency levels of prospective physical education teachers regarding the educational technology standards are found high whereas the gender variable fails to affect the self-sufficiency of prospective teachers. Furthermore, it is realized by the results the significant difference appears in sub-dimensions of “social, ethical, legal and human affairs” for the students with regard to the graduation variable. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :