Divanü Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesine

Öz Divan'ın söz dağarcığı Türkiye Türkçesinin söz varlığı ile karşılaştırıldığında sanılandan daha fazla sözcüğün gerek ölçünlü dilde gerekse yerel ağızlarda ya olduğu gibi ya da çok az değişikliğe uğrayarak kullanıldığı görülür. Bu kadar değişikliğin Oğuzca kaydıyla verilen sözcüklerle Çağdaş Türkiye Türkçesinde kullanılan biçimler arasında da var olduğu açıkça gözlenmektedir. Bu değişikliklerin çağdaş Oğuz grubu lehçelerinin dışında kalan öbür lehçelerde daha çok meydana geldiği bilinen bir gerçektir.Somut bir kanıt oluşturması daha çok meydana geldiği bilinen bir gerçektir.

Kaynakça

Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig, I, Metin, Ankara, 1991.

Atalay, Besim, Divanü Lügati't-Türk Tercümesi, I-IV, Ankara, 1985.

Bang, Willi, Berlin'deki Macar Enstitüsü'nden Türkoloji Mektupları, Erzurum, 1980.

Eren, Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara, 1999.

Gabain, A. von, Eski Türkçenin Grameri.