Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The comparison of university students in turkey and cyprus in terms of strategies for coping with stress and psychological symptoms

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Guidance and Psychological Counseling1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araĢtırmada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koĢullarında öğrenim gören üniversite öğrencileri stresle baĢa çıkma stratejileri ve psikolojik semptomlar yönünden karĢılaĢtırıldı. Her iki gruptaki öğrenciler Türkiye kökenlidir. AraĢtırmada Ģu iki probleme yanıt arandı: 1.Türkiye ve KKTC koĢullarında öğrenim gören Türkiyeli üniversite öğrencileri arasında stresle baĢa çıkma stratejileri yönünden farklar var mıdır? 2. Türkiye ve KKTC koĢullarında öğrenim gören Türkiyeli üniversite öğrencileri arasında psikolojik semptomlar yönünden farklar var mıdır? AraĢtırmaya, Türkiye‟den 345, KKTC‟den 251 öğrenci katıldı. Verileri toplamak için, BaĢaçıkma Stratejileri Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanıldı. Parametrik ve parametrik olmayan analiz bulguları, beklendiği gibi, KKTC grubunun kaçınma stratejisi, depresyon, anksiyete, olumsuz benlik ve somatizasyon puanlarının diğer gruptan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu gösterdi. Sonuçlar, değiĢim, yatkınlık ve kültür kavramlarıyla yorumlandı. Anahtar sözcükler: Stresle baĢa çıkma, psikolojik belirti, üniversite öğrencileri, çevre, kültürler-arası çalıĢma, Türkiye, Kıbrıs (KKTC) Abstract. In this study, the university students in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) were compared in terms of strategies for coping with stress and psychological symptoms. Students in both groups were Turkish origin. The following two questions were asked in this study: 1. Are there any differences between the Turkish students in Turkey and TRNC in terms of strategies for coping with stress? 2. Are there any differences between the Turkish students in Turkey and TRNC in terms of psychological symptoms? 345 students from Turkey and 251 students from TRNC participated into the study. Coping Strategies Scale and Brief Symptom Inventory were used for data collection. Parametrical and non-parametrical analysis findings showed that the avoidance strategy, depression, anxiety, negative self and somatization scores of TRNC group were higher than the other group as expected. Results are interpreted through the concepts of change, predispose and culture.

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :