Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2006 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüberküloz hastalarının hastane hizmetlerinin kalitesine ilişkin beklenti ve algılarının değerlendirilmesi: ankara atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi1, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, tüberküloz hastalarının hastane hizmetlerine ilişkin beklentileri ile Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AGHH)’nin vermiş olduğu hizmetlere yönelik algıları doğrultusunda hastanenin sunduğu hizmetin kalite düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modeli niteliğinde tasarlanmıştır. Çalışma nüfusunu, AGHH tüberküloz kliniklerinde akciğer tüberkülozu tanısı ile yatan ve en az iki hafta süreyle yatarak tedavi gören 100 hastadan oluşmaktadır. Araştırmada hizmet kalitesini belirlemek amacıyla “SERVQUAL” hizmet kalitesi boyutları kullanılmış ve hasta bakış açısıyla algılanan hizmet kalitesi ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde “t testi” ve “varyans analizi” kullanılmıştır. Hastaların sosyo-demografik özellikleri ile hizmet kalitesi puanlarının karşılaştırılması sonucunda; “güvenilirlik” boyutu açısından erkek hastaların kadın hastalara göre sunulan hizmeti daha kaliteli algıladığı, “somut özellikler ve güvenilirlik” boyutları açısından yaşlı hastaların genç hastalara göre sunulan hizmeti daha kaliteli algıladığı, hizmet kalitesinin tüm boyutları açısından öğrenim düzeyi düştükçe sunulan hizmetin daha kaliteli algılandığı saptanmıştır. Sonuç olarak, hastaların hastane hizmetlerine yönelik beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmadığı ve hastaların sosyo-demografik özelliklerinin hizmet kalitesi algılarını etkilediği saptanmıştır. Hastanelerin işlevsiz ya da yarı işlevli yönlerini ortaya çıkarması özelliğiyle kalite ölçümlerinin belirli aralıklarla yapılması yöneticilere önemli katkılar getirebilir.

Özet İngilizce :

In this survey expectation of the patients with tubercolosis about the general hospital services and the quality level of the hospital on the basis of services which Ankara Atatürk Thorax Diseases and Thorax Surgery Traning and Research Hospital (ATDH) gave were tried to determine. The model of the research is desciriptive research. The population of the survey consists of 100 patients who are hospitalized and undergo treatment at least two weeks with diagnosis of pulmonary tuberculosis at ATDH. In the survey, services quality dimensions “SERVQUAL” was used to determine the quality of the service and the quality of the service perceived by the patient perspectives was tired to measure. T-test and variance analyses were used in the analyses of the data survey. According to the findings it was established that male patients perceived service presented of better quality compovied to female patients perceived service presented of better quality compared to young patients with regard to “tangibles” and “reliability” dimensions, as the level of education decreased services presented perceived better. As a conclusion, it was established that expectations of the patients about hospital services weren’t met completely and socio-demographic characteristics of the patients affected perception of service quality. Periodic quality measurements that reveal non-functional or semi-fonctional aspects can give important contributions for managers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :