Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara üniversitesi ibn-i sina hastanesinde yatan hastaların hasta hakları hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölüm1, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yatmakta olan 71 hastanın hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği'nden yararlanılarak geliştirilen görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmamıza katılan hastaların %63'ü kadın, %38'si erkektir. Bunların %74.6'sı 65 yaş altı, %25.4'ü ise 65 yaş üzerindedir. Eğitim durumuna bakıldığında hastaların %14,4'u okuryazar olmayıp, %36,6'sı temel eğitim, %42,3'ü lise, %7'si yüksekokul mezunudur. Araştırmamıza katılanların %14,1'i hasta hakları eğitimine sahip iken, %85,9'u ise hasta hakları eğitimine sahip değildir. Araştırma sonucunda hastaların hasta hakları konusunda eğitim almamasına rağmen bu konuda bilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca hastaların bilgi düzeyleri ile yaş, cinsiyet, hastaneye daha önce yatış hikâyesi olması durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Ekonomik durumları, eğitim düzeyi ile hasta hakları bilgisi arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların hasta hakları konusunda daha fazla bilgilendirilme gereksinimlerinin olduğu görülmüştür ve haklarını talep etmede desteklenmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this descriptive study was to determine the level of the patient rights-consciousness of the 71 adult patients staying in the Medical Faculty of Ankara at the University Ibn-i Sina Hospital. The researchers obtained the data of this research by developing an interview form including Patient's rights. The form has been prepared by the help of the Patients Rights Regulation of the Ministry of Health. 63% of the people having participated in our research are women while %38 of them are men. %74.6 of them are lower the 65 years, and %25,4 of those are over 65 years. With respect to the education status, %14.4 of the patients are illiterate and 36.6% of them had primary education, %42,3 of them had high school education, 7% of them are university graduates. %14,1 of those participating in our research have got the education of patient rights; however, 85,9% of them have not got the education of patient rights. This research shows that although the patients have not got any education about the patient's right, patients are aware of their rights. It is also found that, although there is not statistically difference between the level of patients' knowledge and age, gender, the history of the hospital stay before (p>0.05), there are statistically difference between the level of the patient's right knowledge and the economic status of the patients and the level of education (p<0.05). In accordance with explored results, it is clear that the patients need to be more informed about the rights of the patients, and they should be encouraged to claim their rights whenever it is needed..

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :