Öğretim Üyelerinin Beklenti ve Algıları Üzerinden Tıp Eğitiminde Değişim Yönetimi Ölçeği

Bu çalışmada, öğretim üyelerinin beklenti ve algıları üzerinden tıp fakültelerinde eğitim programının değişim sürecinin yönetilmesini belirlemek için kullanılacak ölçme aracının geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması açıklanmaktadır. Ölçme aracı geliştirilirken, literatüre dayalı bir madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundan hazırlanan aday ölçekle kapsam geçerliliği çalışması için uzman görüşüne başvurulmuş ve maddelerin Kapsam Geçerlilik Oranı hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği beklenti ve algılar için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılarak incelenmiştir. Faktör analizi uygulanabilmesine yönelik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerleri hesaplanmış ve Barlett testi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için madde toplam korelasyon ve Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin beklenti ve algı bölümü için KMO değeri sırasıyla; 0,63 ve 0,82, Bartlett testi sonucu (;Sd:2415;p

The change management scale in medical education through the expectations and perceptions of the faculty members

In this study, the route for the development of a scale which was used to determine the management of changing process in educational programs through the faculty members’ expectations and perceptions of medical school and the studies for the validity and reliability of the tool are described. A pool of items based on the literature has been constructed during development of the tool. An expert opinion has been applied for the study of content validity with the test scale that is based on this pool and the Content of Validity Ratio was calculated. For the construction validity of the scale, both for expectations and perception separately Explanatory Factor Analysis were performed. Cronbach’s alpha coefficients for reliability of the scale in terms of internal consistency were calculated. The KMO value and Bartlett test results for the expectations section were 0.63, ( ; Sd:2415; p

Kaynakça

Jones R, Higgs R, Angelis C, Prideaux D. Changing face of medical curricula. The Lancet 2001; 3, 357 (9257): 699-703.

Barbero MC. New Trends in undergraduate medical education, learning to work for health series No:4. WHO European Office; 2003.

Güraksın A, İnandı T, Keskinler D. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi. Toplum ve Hekim 2007; 12 (79): 22–26.

General Medical Council. Tomorrow’s Doctors, Recommendations on undergraduate medical education; 1993.

World Federation for Medical Education (WFME). The Edinburgh Declaration. Lancet 1988: 464.

Çınar İ. İnsan kaynağını geliştirme bağlamında değişim yönetimi. Ege Eğitim Dergisi 2005; 6, 1: 81- 93.

Erdoğan İ. Eğitimde Değişim Yönetimi. 2. Baskı. Ankara: PegemA Yayınları; 2004: 127-129

Frankel JR, Wallen NE. How to Design and Evaluate Research in Education. 3th ed. USA: McGraw Hill Inc; 1996: 100-103.

Yurdugül, H. Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliliği için kapsam geçerlilik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli; 28-30 Eylül 2005.

Veneziano L, Hooper J.A. Method for quantifying content validity of health-related questionnaires. Am J Health Behav 1997; 21 (1) :67-70.

Akgün A. Faktör Analizi. 1. Baskı. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Matbaası; 1997: 580-581.

Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlilik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005: 499-559

MacCallum RC, Widaman KF, Zhang S. ve Hong, S. Sample size in factor analysis. Psychological Methods 1999; 4, 1: 84-99.

Nunnally J. Psychometric Theory. 2nd ed. New York: McGraw Hill; 1978.

Guadagnoli E. Velicer WF. Relation to sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin 1988; 103 (2): 265-275.

Comrey AL. A First Course in Factor Analysis. New York: Academic Press; 1973.

Atılgan H, Kan A, Doğan N. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık; 2007: 33-37. Ek 1. TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ