Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyilin ortalarinda foça kasabasinda tarimsal arazi kullanimi ve verimlilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, XIX. mid-century, agricultural land use and efficiency are discussed in the Foça town. It based on the examination of financial records dated 1844- 1845 Temettüât registers. Temettuat registers are one of the important sources elucidating 19th century social and economic history of Otoman Empire. Temettuat registers are detailed enumeration records demonstrating individuals’ assets, incomes and taxes. It is utilized Temettuat defters numbered 1939 as the major source related to Foça
town. This study is mainly intended towards the evalution of these registeres and it is consist of six main parts. In the first part, information are given about the resources and methods. In the second part information is presented historical geography of Foca town. The third part, in XIX. mid-century, social and economic structure of Foça town is generally desciribed. The general character of the Otoman agricultural economics and the significance of its economic life is analyzed in the fourth part. In the fifth and sixth parts of this study explore the agricultural land use and its productivity of Foça town in mid-19th century. It shows the amount of land and how much of it was used for crop-fields, wineyards, gardens or olive grove, what sort of crops were grown and its productivitiy and also what size lands were. It is tried to make the subject more understandable by making tables for the data of the Temettuat registers. Although it is possible to categorize the income of the inhabitants of Foça Town as agriculture, animal husbandry, professions related to marine and others, the most of people mainly lived on agriculture production. Furthermore, in this study, income levels and occupations and also agricultural structures of Foça town population are analysed and the economic differences between them are attempted to be underlined; it is purposed to reflect the economic and social importance of agricultural
production in a small town of the Ottoman Empire

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalıŞmada Foça kasabasının XIX. yüzyıl ortalarındaki tarımsal arazi kullanımı ve verimliliği ele alınmıŞtır. ÇalıŞma, Foça kasabasına ait 1844- 1845 tarihli Temettüât defteri esas alınarak yapılmıŞtır. Temettüât defterleri, XIX. yüzyıl Osmanlı imparatorluğunun sosyal ve ekonomik tarihine ıŞık tutan önemli kaynaklardan biridir. Temettüât defterleri, kiŞilerin mal varlığı, gelir ve vergi miktarlarının sayısını gösteren ayrıntılı sayım kayıtlarıdır. Bu çalıŞmada ana kaynak olarak Foça kasabasına iliŞkin 1939 numaralı Temettüât defterinden faydalanılmıŞtır. ÇalıŞma daha çok bu kayıtların
değerlendirilmesine yöneliktir ve altı ana bölümden oluŞmaktadır. Ġlk bölümde kaynaklar ve metotlar hakkında bilgi verilmektedir. Ġkinci bölümde Foça kasabasının tarihi coğrafyası hakkında bilgi sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, XIX. yüzyıl ortalarında, Foça kasabasının sosyal ve ekonomik yapısı anlatılmıŞtır. Osmanlı tarım ekonomisinin genel karakteri ve ekonomik hayattaki önemi dördüncü bölümde analiz edilmiŞtir. Yapılan bu araŞtırmanın beŞinci ve altıncı bölümlerinde ise kasabada ziraat
yapılan arazilerin toplam miktarı; bunun ne kadarının tarla, bağ, bahçe ya da zeytinlik olarak kullanıldığı, ziraatı yapılan ürünlerin neler olduğu, bu ürünlerden alınan verimlilik ve tarım iŞletmelerinin büyüklüğü gibi konular üzerinde durulmuŞtur. Temettüât defterlerindeki veriler tablolar yapılarak konunun daha anlaŞılır hale gelmesine çalıŞılmıŞtır. Foça kasabasının gelirlerini tarım, hayvancılık, denizcilikle ilgili meslekler ve diğerleri Şeklinde gruplandırmak mümkün ise de nüfusun çoğu geçimini genellikle tarımsal üretimden sağlamaktadır. Ayrıca, bu çalıŞmada Foça kasabasında yaŞayan nüfusun, meslek grupları, tarımsal faaliyetleri ve gelirleri incelenerek, buradaki halkın ekonomik farklılıkları vurgulanmaya çalıŞılmıŞ; Osmanlı imparatorluğunun küçük bir yerleŞim yerindeki tarımsal üretimin sosyal ekonomik önemi hakkındaki durumunun ortaya konulması amaçlanmıŞtır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :