Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The local biomes (geo-biomes) of mount murat from a geo-ecological perspective, west of turkey

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Ünv.1, Harran Ünv. 2
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Mount  Murat  (2309  m),  which  is  located  in  the  Interior  Western  Anatolia  Division  of  the Aegean Region and is aligned roughly in the northwest-southeast direction, provides a rich environment comprising the  regional, the divisional and the local geo-biomes of three different geo-ecosystems that are  influenced  under  the  topographical  and  the  lithological  factors  in  addition  to  the  geographical location.The western and the southern parts of Mount Murat are included as a part of the divisions of the Aegean  Geoecological  Region.  The  Lower  Aegean  Division  bordering  from  the  western  part  of  the mountain along the Gediz valley is represented by the Calabrian pine (Pinus brutia Ten.). The southern part  of  the  mountain  is  located  on  the  Central  Western  Anatolian  Plateau  within  the  borders  of  the Aegean Muntain division, which is represented by the oak and the European Black Pine (Pinus nigra). The northern and the northwestern slopes of the mountain belong to the Marmara dry forest, humid and semi-humid  forests  while  the  higher  altitudes  belong  to  the  Marmara  Mountain -Grass  Division.  The eastern  part  of  the  mountain  belongs  to  the  Central  Anatolian  Dry  Forest -Anthropogenic  Steppe Division. In  addition  to  these,  other  local  geo-biomes,  where  different  topographical  and  lithological properties loom large, are also present. In this study, the local biomes, which stand out in the Mount Murat, are investigated from a geo-ecological perspective.

Özet İngilizce :

Ege  Bölgesi’nin  İç  Batı  Anadolu  Bölümü’nde  yer  alan  ve  kabaca  kuzeybatı-güneydoğu yönünde  uzanan  Murat  Dağı  (2309),  coğrafi  konumu  yanında  topoğrafik  ve  litolojik  faktörl erin  de belirleyici  etkisiyle  üç  farklı  jeo-ekosistemin  bölge,  bölüm  ve  yerel  biyomlarını  (jeo-biyom)  içeren zengin bir ortam oluşturur. Murat Dağı’nın batı ve güney kesimi, Ege Jeoekolojik Bölgesi’nin bölümlerine dâhildir. Dağın batı kesiminden Gediz vadisi boyunca sokulan Ege Alt bölümü kızılçamlarla temsil edilir. Dağın güneyi ise İç Batı Anadolu platosu üzerinde karaçam ve meşelerle temsil edilen Ege Dağ Bölümü dâhilindedir. Dağın  kuzey  ve  kuzeybatı  yamaçları  Marmara  kuru  orman,  nemli  ve  yarı  nemli  orman  bölümüne girerken üst kesimler ise Marmara dağ-çayır bölümüne girmektedir. Dağın doğu kesimi ise İç Anadolu Kuru Orman–Antropojen step bölümü dâhilindedir. Bunların dışında, farklı topoğrafik ve litolojik (anakaya/anamateryal) özelliklerin etkilerinin   ön plana çıktığı jeobiyomlar (yerel biyomlar) bulunmaktadır. Bu çalışmada Murat Dağı’nda ortaya çıkan yerel biyomlar jeoekolojik açıdan incelenmiştir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :