Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmenliği lisans öğrencilerinin alan derslerindeki akademik başarilarinin ilişkisel incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

The  major  object  of  the  courses  included  in  the  undergraduate music  teaching  program is  to provide the student teachers with the knowledge and skills that they need. Therefore, these  courses have similar and parallel contents. The  aim  of  this  study  is  to  analyse  the  relationship  between  the  undergraduate  students’ academic  achievement  in  their  various  field  courses.  For  this  aim,  the  study  attempts  to  answer  the following  research  question:  “Is  there  any  relationship  between  the  academic  achievement  of undergraduate  music  education  students  in  the  courses  of  musical  instrument,  piano,  hearing  and voice?”. In the study, quantitative correlation design was employed. The participants  of the study are first-grade undergraduate students attending Gaziosmanpaşa University,  Faculty  of  Educational  Sciences,  Department  of  Fine  Arts,  Branch  of  Music  Education during the academic year of 2011–2012. Total number of the participants is 24. The  relationships between the scores of the fields of hearing, voice and musical instrument are analysed through the  Pearson Product-Moment correlation coefficient.The  findings  of  the  study  indicate that  there  is a  positive  significant  correlation  between   the students’ academic achievement in the piano course  and that in the hearing course  (r=,762). It is further found  that  there  is  a  moderate  level  positive  significant  correlation  between  their  achivement  in  the courses of voice training, musical instruments (r=,515), hearing (r=,640) and piano (r=,462).It is recommended that faculty members and lecturers should work together or in corrdiantion in the processes of planning, impleentation and evaluation of the program and that achievement levels of the student teachers should be observed individually during the semester.

Özet İngilizce :

Müzik  öğretmenliği  lisans  programında  bulunan  alan  derslerinin  ana  amacı  öğretmen adaylarına  öğretmenlik mesleğinde ihtiyaç duyacağı alan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu nedenle belirtilen alan dersleri benzer ve birbirine paralel içerikler ile planlanmaktadır.Bu  araştırmanın  amacı,  müzik  öğretmenliği  lisans  öğrencilerinin  alan  dersleri  akademik başarıları arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Bu amaçla “Öğrencilerin çalgı, piyano, işitme okuma yazma ve ses eğitimi dersleri akademik başarıları arasında ilişki var mıdır?” cümlesi problem olarak seçilmiştir. Bu amaçla nicel korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın  çalışma  grubunu  Gaziosmanpaşa  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi  Güzel  Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2011–2012 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1. sınıf öğrenciler (n=24) oluşturmaktadır. Araştırmada  ele  alınan  öğrencilerin işitme  okuma  yazma,  ses,  piyano  ve  çalgı  alanı  puanları arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ile ölçülmüştür.Sonuç  olarak,  piyano  dersindeki  akademik  başarıların  işitme  okuma  yazma  dersi  akademik başarıları  arasında   (r=,762)  yüksek  düzeyde  pozitif  yönde  anlamlı  ilişki  olduğu,  ses  eğitimi  dersi öğrenci akademik başarıları ile çalgı(r=,515), işitme okuma yazma (r=,640) ve piyano(r=,462) akademik başarıları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.  Buradan hareketle; program hazırlama(planlama), öğretim süreci(uygulama) ve değerlendirme aşamalarında  alan  dersleriyle  ilgili  öğretim  elemanı  ve  üyelerinin  eşgüdümlü  çalışması,  öğrencilerin derslerdeki başarı düzeylerini yıl içinde bireysel olarak takip etmeleri önerilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :