Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadinlarin öznel kimliklerini inşa etme sürecinde aile içi kültürel söylemler: genç kizlar üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

That women/young girls experience their subjectivity in daily life and transfer of their

Özet İngilizce :

Kadınların/genç kızların öznelliklerini gündelik yaĢam içinde deneyimlemesi ve kadınlık rollerinin gerek ev içinde gerekse evin dıĢındaki sosyal yaĢam alanında yeniden ve yeniden üretilerek kültürel söylemler aracılığıyla aktarılması önemli bir sosyal problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Cinsiyet kimliklerinin ev içinden baĢlayarak sosyal yaĢama doğru biçimleniĢi kadınların/genç kızların gündelik deneyimlerini, sosyal statülerini, kendini ifade etme biçimini, sosyal ve kiĢisel beğenilerini Ģekillendiren bir süreçtir. Buradan yola çıktığımızda çalıĢma iki temel amaç üzerinde odaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, 18-24 yaĢ aralığındaki genç kızların öznel kimliklerinin belirlenmesinde etkili olan aile içi iliĢkiler yoluyla üretilen rol beklentilerinin ne Ģekilde aktarıldığı sorunsalıdır. Ġkincisi ise aile içi kültürel söylemleri genç kızların nasıl yorumladıkları ve gündelik hayattaki kendilerine sunulan kadınlık tanımlamalarını hangi bağlamlar çerçevesinde yeniden inĢa ettikleri konusunu onların bakıĢ açısıyla ortaya koymaya çalıĢmaktır. Genç kızlar kiĢisel anlatılarında gündelik yaĢamı nasıl deneyimlediklerini kendi bakıĢ açılarıyla verirken kadınlık kimliğinin çekirdeğini oluĢturan ev içi alanı nasıl dönüĢtürmek

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :