Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişen orta asya ve kafkaslarda radikal unsurlarin yükselişi

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Central Asian region has a geographical location, natural endowments as well as trade and economy and politics is crucial to the region has directed several extreme movements. This extremist movement for the region as they pursue their interest rates in line with the size and significance can be expected to show activity. Indeed, in the former Soviet Central Asian region have caused the gap to fill in the field of religion and secular at the same time regulate the existing hazard by creating the most extreme religious movement is a fact that the activity. These are regions from within and external support have, the area directly adjacent, and even outside the region from the Jordan and Saudi Arabia from the "Muslim Brotherhood" and "Vahhabizim with" Iranian origin "Hizb-ut-Tahrir", in Afghanistanthe Taliban are supported " Islamic Movement of Uzbekistan, "organizations are.

Özet İngilizce :

Orta Asya ve Kafkasya bölgesi sahip olduğu coğrafî konumu, doğal zenginlikleri gibi hem ekonomi hem de ticaret ve siyaset açısından önemli olduğundan bölgeye çeĢitli aĢırı hareketler yönelmektedir. Bu ekstremist hareketlerin bölgeye iliĢkin olarak güttükleri çıkarların büyüklük ve önemlilik oranına paralel olarak etkinlik göstermeleri beklenebilir. Nitekim, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde eski Sovyetlerin yol açmıĢ olduğu din alanındaki boĢluğu doldurmak ve aynı zamanda da mevcut seküler düzenler açısından tehlike oluĢturmak suretiyle birçok aĢırı dini hareketlerin faaliyet gösterdiği de bir gerçektir. Bunlar; bölgenin içinden olup dıĢ kaynaklı destek sahibi olan, bölgeye doğrudan bitiĢik ve hatta bölgenin dıĢından olan Ürdün ve Suudi Arabistan kaynaklı “Müslüman Kardeşler” ve “Vahhabizim” ile Ġran kökenli “Hizb-ut-Tahrir”, Afganistan‟daki Taliban yönetiminin desteklediği “Özbekistan İslami Hareketi” örgütleridir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :