Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A rewiev for increasing the efficiency of visual arts course in primary education first stage

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

The place and importance of art education is great within a planned training program. Considering the contribution of an individual's personality development, it can be better understood the necessity and importance of the quality. Targeted to be trained the individuals developed the visual perception with art education, self-expression, creative, exploratory, productive, environment-sensitive transducer and recognizing learning ,protecting the culture in which he lives and handing down the next generations, being respectful the world's cultural heritage and being constructive. By improving their confidence during the child's learning period, it contributes to her/his academic success. Art teaches how they could solve the problems by improving the imagination and creativity of children. If developed with together the ability to reflect the truth and the fact beginning to develop in his/her school years and the interest to art observed in little child , but then the art education takes no hesitation at all ages, the art is never interrupted. Wrong attitudes of families, other branch teachers, class masters and administrators cause to be detected as an education required only for talented students and just a leisure activity, a discharge area for the visual arts course. This situation leads to the idea of not being as important as the other subjects within the curriculum. This idea being common leads to be reacted normally the use of the study area of the other courses when the visual arts course is done. The artistic development in the child's development process is ignored and paid no attention. The curriculum of the art education and its dimensions such as teachers, student and media must be complete and the desired level. In case of the failure of one of these, it can be said that the goals will not be reached. The most important condition of being efficient and fitting the purpose of the art education is that the visual arts teacher who has been trained in this area should handle to this course. The classroom teachers enter to the visual arts course in the 1st, 2nd, 3rd and 4th classrooms of primary school. The courses for the training of the visual arts within the license training of the classroom teachers include the courses which are 2 credits of art education in the fourth semester and again 2 credits of visual arts teaching in the seventh semester. This period is not sufficient to have enough theoretical and practice-based and the experience and equipment for visual arts of classroom teacher. Because the visual arts course has a method rich and technical means and their use in teaching requires to do al lot of practice on this respect. In the field of application, if especially classroom teachers exhibit a negative and unstable attitude as the subject, tools, equipment, technique and method in education and training of the visual arts, this case causes not to materialize of the goals of course. All control and management staffs, teachers, parents and especially classrooms teachers should accept and adopt that this course is a teaching which has its own characteristics. Otherwise, it can lead to the idea that the picturing is a ability work for the classroom teachers. Furthermore, the picturing evokes the opinion that success in teaching is possible with the talent and expertise. Among the reasons this view, it is due to the idea of needed to make pictures under the photo-realistic of child or as an adult. This clearly means that the child extract from childness, and this is contrary to the nature of the child. It brings together not to understand to the child and being indifference to the interests and wishes. Although the child goes willingly and deliberately to the school, if he/she is forced to paint a certain type, it causes to return frustratedly and leaved the picturing .For this reason, the visual arts course; should keep the values of childness and must take advantage of. her/his development processes conditions. As a result, due to the need to be continuous of the visual arts course; this course must be conducted by the visual arts training teachers trained in this field instead of classroom teachers enter to the visual arts course in the 1st, 2nd, 3rd and 4th classrooms of primary school. Art education teached for its purpose for healthy and successful communities consisting of individuals completed personal training is mandatory. 

Özet İngilizce :

Planlanmış bir eğitim programı içerisinde sanat eğitiminin yeri ve önemi büyüktür. Bireyin kişilik gelişimine katkısı düşünüldüğünde bu eğitimin zorunluluğu ve kalitesinin önemi daha iyi anlaşılır. Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini ifade edebilen, yaratıcı, araştırıcı üretken, çevresine duyarlı, dönüştürücü, içinde yaşadığı kültürü tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıyan, dünya kültür mirasına saygılı, yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Çocuğun öğrenme sürecinde kendine güvenini geliştirerek akademik başarıya katkı sağlar. Sanat, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirerek problemleri nasıl çözebileceklerini öğretir. Küçük çocukta yakalanan sanatsallıkla, okul döneminde gelişmeye başlayan doğruyu, gerçeği yansıtma becerisi birlikte gelişebilirse ancak o zaman sanat eğitimi her yaşta hiç duraksamadan sürer, yaratıcılık hiç kesintiye uğramaz. Ailelerin, başka branş öğretmenlerinin, sınıf öğretmenlerinin ve idarecilerin yanlış tutumları görsel sanatlar dersini sadece bir boş zaman etkinliği, deşarj olma alanı, sadece yetenekli öğrenciler için gerekli bir eğitim olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu durum, programda yer alan öteki dersler kadar önemli olmadığı düşüncesini doğurmaktadır. Yaygın olan bu düşünceden dolayı, görsel sanatlar dersinin başka derslerin çalışma alanı olarak kullanılmasının doğal karşılanmasına neden olmaktadır. Çocuğun gelişim sürecindeki sanatsal gelişim göz ardı edilmekte, çocuktaki gelişimin farkına varılmamaktadır. Sanat eğitiminin; ders programı, öğretmen, öğrenci, ortam ve materyal gibi boyutlarının tam ve istenilen seviyede olması gerekmektedir. Bunlardan birinin yetersizliği durumunda hedeflere ulaşılamayacağı söylenebilir. Sanat eğitiminin verimli ve amacına uygun olmasının en önemli koşulu, bu alanda eğitim almış, görsel sanatlar öğretmeninin dersi işlemesidir. İlkokul 1.2.3 ve 4. Sınıflarda görsel sanatlar dersine sınıf öğretmenleri girmektedir. Sınıf öğretmenlerinin lisans eğitimlerinde görsel sanatlar eğitimine yönelik aldıkları dersler 4. Yarıyılda 2 kredilik Sanat Eğitimi ve 7. Yarıyılda yine 2 kredilik Görsel Sanatlar Öğretimi dersleridir. Bu süre sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlara yönelik yeterli teorik ve uygulamaya dayalı deneyim ve donanımına sahip olmaları için yeterli değildir. Çünkü görsel sanatlar dersi zengin bir yöntem ve teknik olanaklara sahiptir ve bunların öğretimde kullanılması bu konuda bolca uygulama yapmayı gerektirir. Uygulama alanında özellikle sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar eğitim ve öğretiminde konu, araç-gereç, teknik ve yöntem olarak kararsız ve olumsuz tavır sergilemeleri dersin amaçlarının gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Tüm denetim ve yönetim kadrolarının, öğretmenlerin, ana- babaların ve özellikle sınıf öğretmenlerinin bu dersi kendine has özellikleri olan bir öğretim alanı olarak benimsemeleri gerekmektedir. Aksi halde bu durum sınıf öğretmenleri için resim yapmanın bir yetenek işi olduğu düşüncesine yol açabilir. Aynı zamanda resim öğretimindeki başarının bir yetenek ve uzmanlıkta mümkün olacağı görüşünü uyandırır. Bu görüşün nedenleri arasında, çocuğun yetişkin gibi ya da fotoğraf gerçekliğinde resim yapması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu açıkça çocuğu çocukluğundan çıkarmak demektir ki bu çocuğun doğasına aykırı bir durumdur. Bu durum onu anlamamayı ilgi ve isteklerine kayıtsız kalınmasını da beraberinde getirir. Belirli tarzda resim yapmaya zorlamak, çocuğun okula resmi severek, bilerek başlamasına rağmen resim yapmasını unutmuş, yılmış olarak okuldan çıkmasına neden olur. Bu nedenle görsel sanatlar dersi; çocuğa, çocukluğunu yaşatarak sanatsal gelişimini sağlamak durumundadır. Sonuç olarak; görsel sanatlar dersinin, kesintisiz olması gerekliliğinden dolayı, ilkokul 1. 2. 3. ve 4. Sınıflarda bu dersin, sınıf öğretmenlerinin yerine, bu alanda eğitim almış görsel sanatlar eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülmesinin zorunlu olduğu kanısına varılmıştır. Kişilik eğitimini tamamlamış bireylerden oluşan sağlıklı ve başarılı toplumlar için amacına uygun işlenen sanat eğitimi zorunludur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :