Asfaltitin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerine Etkisi

Bu çalışmada Şırnak (Silopi) bölgesinden temin edilen asfaltit B160/220 bitümüne ağırlıkça %2, %4, %6 ve %8 oranlarmda ilave edildi. Orjinal bitüm ve asfaltit katkılı modifiye bitümlerin mekanik özellikleri incelendi. Asfaltit ilavesi ile standart penetrasyonun azaldığı, viskozite ve kompleks modülünün arttığı, yumuşama noktası ve faz açısı değerlerinde ise kayda değer değişimler olmadığı görüldü. Marshall numuneleri üzerinde yapılan test sonuçları bitüme asfaltit katıhnası ile kalıcı Marshall stabilitesinde, indirekt çekme oranında, 15°C, 25°C ve 35°C s1cak11klardaki rijitlik modülünde ve yorulma ömründe artışlar olduğunu gösterdi. Sonuç olarak, bitüme belli oranlarda asfaltit katılmasmın bitümlü sıcak karışımlarm neme karşı direncini ve mekanik özelliklerini etkili şekilde iyileştirebileceği görüldü. Test edilen karışımlar için %4 asfaltit katkı oranının optimum olduğu belirlendi

Kaynakça

Jones, R., ModiŞers for Asphalt Concrete, Air Force Engineering and Service Center Project, No: ESL—TR—88-32, 93 p., 1990.

Isacsson, U., Lu, X., Testing and Appraisal of Polymer ModiŞed Road Bitumens — State of the Art, Materials and Structures, 28, 139-159, 1995.

Isacsson, U., Lu, X., Characterization of Bitumens ModiŞed with SEBS, EVA and EBA Polymers, Journal of Materials Science, 34, 3737-3745, 1999.

Aglan, H., Othman, A., Figueroa, L., Rollings, R., Effect of Styrene-Butadiene- Styrene Block Copolymer on Fatigue Crack Propagation Behavior of Asphalt Concrete Mixtures, Transportation Research Record, 1417, 178-186, 1993.

Tayfur, S., Özen, H., Aksoy, A., Investigation of Rutting Performance of Asphalt Mixtures Containing Polymer ModiŞers, Construction and Building Materials, 21, 328-337, 2007.

Yıldırım,Y., Polymer ModiŞed Asphalt Binders, Construction and Building Materials, 21, 66-72, 2007.

Francken, L., Bituminous Binders and Mixes, London, Rilem Reports, E&FN Spon, 352 p., 1998.

Kok, B.V., Y11maz, M., The Effects of Using Lime and Styrene-Butadiene—Styrene on Moisture Sensitivity Resistance of Hot Mix Asphalt, Construction and Building Materials, 23, 1999-2006, 2009.

Widyatmoko, 1., Elliott, R., Characteristics of Elastomeric and Plastomeric Binders in Contact with Natural Asphalts, Construction and Building Materials, 22, 239—249, 2008.

Anderson, D.A., Maurer, D., Ramirez, T., Christensen, D.W., Marasteanu, M.O., Mehta, Y., Field Performance of ModiŞed Asphalt Binders Evaluated With Superpave Test Methods: I-80 test project, Transportation Research Record, 1661, 60—68, 1999.

Aşaki, S., Tabatabaee, N., Proposals for ModiŞcation of Iranian Bitumen to Meet the Climatic Requirements of Iran, Construction and Building Materials, 23, 2141—2150, 2009.

Şengüler, İ., Asfaltit ve Bitümlü Şeylin Türkiye’deki Potansiyeli ve Enerji Değeri, EMO Türkiye VI. Enerji Sempozyumu — Küresel Enerji Politikaları ve Trükiye Gerçeği, 186-195, 2007 .

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Alt komisyonu, Kömür Çalışma Grubu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın no: DPT : 2440 — OİK: 496, 153 s., 1996.

Oruç, Ş., Eren, Ü., Asfaltitin Asfalt Betonunda Mineral Filler Olarak Kullanılabilirliği, Yapı Dünyası Dergisi, 150, 10-14, 2008.

Zaniewski, J. P., Pumphrey, M. E., Evaluation of Performance Graded Asphalt Binder Equipment and Testing Protocol, Asphalt Technology Program, 107 p., 2004.

Sezer, M., Bilgesu A.Y., Karaduman, A., Flash Pyrolysis of Silopi Asphaltite in a Free-Fall Reactor Under Vacuum, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 82, 89—95, 2008.

Zoorob, S.E., Suparma, L.B., Laboratory Design and Investigation of the Properties of Continuosly Graded Asphaltic Concrete Containing Recycled Plastics Aggregate Replacement (Plastiphalt), Cement and Concrete Composites, 22, 233-242, 2000.