YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜR HİZMETLERİ

Öz Yerel yönetimler, kültürel alandaki görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde ve özellikle kültürel eserlerin korunmasında en uygun kararları alabilecek ve onları koruyabilecek en yetkili organlardır. Ancak, bu alandaki yetkileri ve mali olanakları sınırlıdır. Kültürel görevlerin yerine getirilmesinde en önemli etken halkın bilinçlendirilmesi ve halkın desteğinin sağlanmasıdır. Yerel yönetimler bu konuda birinci derecede etkili olabilecek kuruluşlardır. Kültürel görevlerin yerine getirilmesi için kanuni ve mali olanaklar yeterli değildir. Kültür hizmetleri merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin ortaklaşa yürüttüğü hizmetler grubu içinde bulunmaktadır. Bu hizmetler yalnızca söz konusu yönetimlere özgü olmayıp, kamu yönetimi dışında yer alan bireyler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından da yerine getirilmektedir. Ancak merkezi yönetimin ilgili hizmetler üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri saklı tutulmaktadır. Belediyeler, kanunların kendilerine verdiği görev ve yetkiler kapsamında, kent halkının kültür ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır. Söz konusu hizmetleri; halk eğitimi hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri ve örgün eğitim ve öğretime destek hizmetleri olarak gruplandırmak mümkündür.

Kaynakça

Cebeci, Ö. Faruk-Çakdcıoğlu, Mehmet, 2005, "Kültürel Sürdürülebilirlik", 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, hllp://\\A>'w.kenlti.[irg/m,ıkHİİe/kulUır.KtmJ 20. 02. 2005

Coşkun, Temel, 1997, "Mahalli İdarelerde Kültür Hareketine Bakış", Salı Meclisi Bülteni, YİMDER Yaym Organı, Cilt LSayı 1, Ocak 1997,

Çeçen, Anıl, 1986. Kültürel Haklar, İnsan Haklan Yıllığı, C. 7-8, TODAÎE Yayını, Ankara, 1985-1986.

Çınar, Tayfun, Güler, Birgül A., 2004/Yerel Maliye Sistemi, TODAİE yayını Ankara.

Çubukçu, Aydın, 1991, Kültür ve Politika, Evrensel Basım Yayın No: 8, İstanbul,

Doğan, İsmail, 1994, Bir AltküUÜr Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara,

Doğan, İsmail, 2004, Eylül ve Bursa:Kcnt Sosyolojisi Denemeleri, Gendaş Yavınları, İslanbul.

DPT, 2006, Kültür IX. Beş YdUk Kalkınma Planı (2007-2013) Özel ihtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

Erkal, Mustafa, 2000, İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Der Yayınlar,

Genişletilmiş 5. Basım, İstanbul.

Erk.ın, Hüsnü, Erkan, Canan, 1998, Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar:

Türkiye'nin Geleceğe Yönelik Kültür Değerleri ve Politikaları, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara.

Geray, Cevat, 1994, "Yerel Yönetimlerin Eğilim ve Küllur İşlevleri," Çağdaş Yerel Yüıii-timleı Dergisi, C.3, 5*6, Kasım 1994,

Geray, Cevat-Hamamcı, Can, 1994, Belediyecilik Eğitimi, Türk Belediyecilik Derneği Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Araştırma Dizisi: 2, Ankara.

Güneş, İsmail, 2007, "Kent Kültürü ve Dünya Kenli Olmak..," 1ıUp://u ww.s1>nbaski,com/aralİk2005ismail.HtmI, 10. 02. 2007

htt[.r//www.y_tTejnel.orî:.tr/kpanket/inde\.php?ankeik<id-6^ 221. 02. 2007

Kavruk, Hikmet, 2002, Anakente Bakış: Türkiye'de Anakent Belediyeciliği ve Kent Hizmetlerinin Yönetimi, Hizmet-İş Sendikası Yayını, Ankara.

Kaya, Erol, 2004, Kentleşme ve Kentlileşme, jlke yayıncdık, İstanbul.

Koçdemir, Kadir, 2000, "Atatürk Donemi Kültür Politikası ve Küreselleşme",

Türk idare Dergisi, Sayı 429.

Mahiroğullan, Adnan, 2007, "Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi",

http://www.calisma.org/ssk/kilap50/52.pdf.

Özbaran, M. Hakan. 2007, "Türkiye'de Kamu Harcamalarının Son Beş Yılının Harcama Türlerine Göre İncelenmesi," Sayıştay Dergisi, Sayı 53, http://www.sayistay.e.ov.tı7yaytn/dergi/İccrik/der53m5.pdf, 20. 02. 2007

Peklaş, Ethem Kadri, 2004, " Büyükken Belediyelerini Eğihm ve Kültür Hizmetlerine Siyasi Parti İdeolojilerinin Yansıması," hllp://bosarmcoıı^tr^yayjn/. 05,11.2004

Tacir, Pulat, 19%, Kültürel [laklar, Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye için Bîr Model Önerisi, Cündogan Yayınlan, Ankara.

Tortop, Nuri, 1999, Mahalli İdareler, Yar^ı Yayınları, Gözden geçirilmiş f>. Baskı, Ankara.

Türkiye ve Orta Dogu Amme İdaresi EnstitüsülTODAÎE), 1992, "Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA)" Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu", Ankara.